DIŞAVURUMCU BİR İFADE ARACI OLARAK OTOPORTRE
SELF-PORTRAIT AS AN EXPRESSIONIST TOOL FOR REPRESENTATION

Author : Sehran DİLMAÇ -- Güler AKALAN
Number of pages : 209-223

Abstract

Oldukça eski tarihlere kadar uzanan bir geçmişe sahip olan otoportre bireyi en iyi anlatan, anlamsal ve biçimsel olarak ele alan bir plastik sanat alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu olarak insanı temel alan otoportre sanatı onu toplum içinde diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulayan, kimliğini ön plana çıkaran belge niteliğindedir. Bu tanım doğrultusunda araştırmanın amacı, otoportre konusunun sanat tarihsel süreç içerisinde modernizmden günümüze kadar olan süreçteki toplumsal ve bireysel değişimlere paralel gerçekleşen evrimleşme sürecini irdelemektir. Tarihsel olarak çok eskilere gitmesine rağmen özellikle modernizmden günümüze kadar olan süreç içerisinde otoportre ana başlığı altında bireyin kimliksel oluşumunu yansıtan, onun toplumsal dayatmaların ötesine geçerek özgürleşmesine yönelik eleştirel içerikli eserler çalışan sanatçılara odaklanmaktadır. Bunu gerçekleştirirken otoportrenin sanat tarihsel açıdan kronolojik geçmişine de değinilmiş, Çağdaş Sanatta otoportrenin kimliğin temsili bağlamında üstlendiği rollerde dönemin sanatçı ve eserleri üzerinden sorgulanıp bir senteze ulaşılmaya çalışılmıştır. Otoportre sanatçının kendi varoluşsal sorgulamalarına yönelik aradığı cevapların bir ürünüdür diyebiliriz. Konunun sanatçının kendisi olduğu otoportre ben olgusu üzerine yoğunlaşan Varoluşçu felsefenin de çıkış noktalarından biridir. Günümüzde toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi alanlarda meydana gelen hızlı değişim bireylerin benlik bilinci oluşturma süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu durum otoportre üzerine çalışmalar yapan sanatçıları da etkileyerek, toplumsal sorunları kendi bedenlerinin görüntüleri üzerinden sorgulamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla otoportre üzerine plastik çözümlemelerin ele alınacağı sorun, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan ve günümüzde artarak devam eden “çağdaş insanın varoluş sorunu”dur.

Keywords

Otoportre, Dışavurumculuk, Resim, Sanat, Varoluş

Read: 1,566

Download: 739