SOUNDPAİNTİNG UYGULAMALARININ KORO EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 49-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koro dersi, mesleki müzik eğitimi veren kurumların eğitim programlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Koro dersi ile birlikte kazanılan davranışlar, koro kültürünün oluşmasına katkı sağlamakla birlikte, koro müziği performanslarının sergilenmesi sürecinde önemli bir rol oynar. Koro derslerinin ve performanslarının verimli geçmesi için öğrencilerin motive olmaları oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada müzisyenler, dansçılar ve görsel sanatçılar için Walter Thompson tarafından yaratılmış olan çok disiplinli, eş zamanlı işaret dili olan Soundpainting yaklaşımı yoluyla yapılan koro dersinin, müzik öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin motivasyonları üzerine etkileri araştırılmıştır. Soundpainting işaret dili, Soundpainter olarak bilinen besteci/şef tarafından gösterilen 1500’den fazla jesti kapsar. Araştırma tarama modeline dayanan betimsel bir çalışmadır. Veriler müzik öğretmenliği programında eğitim gören 3. sınıf öğrencilerine uygulanan yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Koro derslerinde yapılan Soundpainting çalışmalarının öğrencilerin derse yönelik motivasyonuna olan etkilerinin belirlenmesi amacı taşıyan bu çalışma, yaratıcı, bilişsel gelişimi destekleyen ve performansa yönelik bir çalışma üzerine yapılmış çalışma olması bakımından önem taşımaktadır. Elde edilen verilerin dikkatlice işlenmesi sonucunda, Soundpainting eğitiminin, öğrencilerin derse devam durumlarını olumlu yönde etkilediği, derse olan ilgiyi artırdığı, ders ve konser performanslarını olumlu yönde etkilediği, dersi daha verimli hale getirdiği, öğrencilerin çalışmanın dersin bir parçası olmasını istedikleri, öğrencilerin Soundpainting yaklaşımını mesleki hayatlarında da kullanmak istedikleri ve bu çalışmanın diğer alan derslerine bir katkısı olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The choir lesson is an important part of the training programs of institutions providing professional music education. The behaviors gained with the choir lesson play an important role in the process of performing choral music performances, beside contributing to the culture of the choir. It is very important for the students to be motivated for the efficient performance of the choral lessons and performances. In this study the effect of choir lessons through the Soundpainting approach which is a multidisciplinary live composing sign language for musicians, dancers and visual artists created by Walter Thompson, were researched on the motivation of third grade of music teachers training programme. Soundpainting sign language covers more than 1500 gestures that are shown by the composer/ director known as the Soundpainter. Research is a descriptive study based on the survey model. The data were obtained through a structured interview applied to third grade of students trained in the music teacher program and analyzed through content analysis. This study, which aims to determine the effects of the soundpainting studies on the motivation of the students towards the lessons in the chorus lessons, is important in that it is a study on a performance oriented work supporting creative and cognitive development. After careful analysis of data, it has been found out that Soundpainting training has possitive effect of students’ course attandance, increase the interest to the lesson, possitively effects the lesson and performances, make the lesson more efficent, students want to study to be part of the lesson and want to use Soundpainting approach in their career, and study does not contribute students’ other majör area courses.

Keywords