HIRİSTİYANLARIN HZ. İSA’YI İLAHLAŞTIRMASI - KUR’ÂN’DA BU YANILGININ NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ -

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Temel İslam Bilimleri / Tefsir Bilim Dalı
Number of pages: 305-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm dinlerinin ortak noktası, aynı kaynaktan gelmeleri ve temelde tevhid inancına dayanmalarıdır. Fakat Yahudi ve Hıristiyanlık, çeşitli nedenlerden dolayı müntesipleri tarafından tahrif edilerek tevhid inancından uzaklaştırılmıştır. İslâm ise bu dinlerin tahrif edilen yönlerini düzeltmek için gönderildiğini açıklamıştır. Buna uygun olarak Kur’ân gerek Yahudilerin gerekse Hıristiyanların içine düştükleri çeşitli yanılgılarının nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymuştur. Yanılgının nedenlerinin bilinmesi, herhangi bir nedenden dolayı düşülen yanılgılardan en kısa zamanda geri dönülmesi ve tekrar aynı yanılgıya düşülmemesi için elzemdir. Dinî konulardaki yanılgı nedenlerinin tespit edilip ortadan kaldırılması da itikâdî ve amelî istikâmetin sürdürülebilmesinin ön koşuludur. Çalışmamızda ele alacağımız yanılgı konusu, Hıristiyanların Hz. İsa’ya tanrısal bir hüviyet izafe etmeleri ve onu teslis dogmasının bir unsuru olarak Allah’a eş tutmalarıdır. Gerek Kur’ân’a gerekse İncillere bakıldığında onların bu yanılgısına kaynaklık eden birçok nedenin bulunduğu görülecektir. Bunlar arasında; din dilindeki mecaz ifadelerin yanlış yorumlanması, sevgide aşırıya gidilmesi, Hz. İsa’nın olağanüstü doğumu ve gösterdiği mucizelerin etkisi, yabancı kültürlerden etkilenme ön plana çıkmaktadır. Bu nedenler gerek tek başlarına gerekse birbirleriyle etkileşim halinde ilk dönem Hıristiyanlarının zihin dünyalarını etkileyerek Hz. İsa’nın getirdiği tevhide dayalı dinin tahrif olmasına neden olmuştur. Bu çalışmada onları bu yanılgıya sürükleyen temel etkenler, Kur’ân ve İncillerde bulunan deliller ışığında ortaya konulacak ve bunların Kur’ân tarafından hangi delillerle çürütülüp söz konusu yanılgının nasıl düzeltilmeye çalışıldığı incelenecektir.

Keywords

Abstract

The common ground for Judaism, Christianity and Islam is their original source of revelation and the fact that they are all based on the Tawhid belief, which is basically the unity of the Creator the Almighty as summed up in the word of Allah (The God). However, due to various reasons and humanly mechanisms, the Judaism and Christianity have been distorted through distortion of their books by their followers who moved away from the Tawhid. Islam as declared in its book, Quran, declares that it is the the religion, which is revealed for correcting the distorted aspects of these preceding religions of book. Accordingly, Quran reveals the root causes of mistakes made by Jews and Christians and sets forth the solutions for them. Knowing the causes of such various intertwined mistake is necessary in order to correct them at their roots and at the earliest possible levels, and not to fall into the same mistakes again. Identifying the causes of mistakes in religious affairs is a prerequisite for ensuring straight theological and practical direction. The mistakes that we will discuss in our paper is regarding the belief of Christians which attributes deific identity to Jesus and considers him as an equal to The God (Allah) as the part of trinity doctrine. When we look at the Qur’an and the Bibles we reveal many reasons causing their misconception. Among these reasons; misinterpretation of figurative meanining in the language of religion, having excessive love, effect of Jesus' exceptional birth and his miracles, and influence from foreign cultures. These reasons either individually or interactively affected mind of the first-period Christians and led to distortion of the religion that Jesus brought based on Tawhid. In this study, the main factors which drag Christians into this mistake are going to be highlighted based upon the evidences found in various versions of Bible as compared to each other and with Quran. We will examine narrations of different misleading sorts in various Bibles, and the argumentation that Quran disproves these misleading narrations and how it corrects their root causes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics