JEAN AMÉRY’NİN “DIE SCHIFFBRÜCHIGEN” ADLI ROMANINDA “ÖZGÜR ÖLÜM” İZLEĞİ
THE THEME “THE VOLUNTARY DEATH” IN THE NOVEL “DIE SCHIFFBRÜCHIGEN” BY JEAN AMÉRY

Author : Hatice GENÇ
Number of pages : 161-178

Abstract

İntihar, bireyin özgür iradesiyle ve dış baskılara maruz kalmadan verdiği bir karar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bireysel bir edim olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında sürgün hayatı yaşamış ve toplama kamplarında işkencelere maruz bırakılmış bir aydın olan Avusturyalı Jean Améry’e göre intihar özgürce seçilmiş bir ölüm çeşididir. Ayrıca Améry’ye göre intihar insanlığın bir erdemidir. Oluşturduğu intihar tipolojisinde Améry, sorunlarla başa çıkamayıp kurtuluşu amaçlayan ve özgürlüğü tercih eden bireylerin gerçekleştirdiği intihara karşı edinilen toplumsal yargıyı sorgulamıştır. Améry’ye göre intihar bireyde doğuştan gelen bir arzuyu da ifade etmektedir. Bu bağlamda sosyolojik, psikolojik, ekonomik gibi birçok nedene bağlı olarak bireyi intihara götüren çöküş ve melankoli halleri yazarın yapıtlarında yoğun bir şekilde ele alınmaktadır. İçgüdüsel olarak ölüm düşüncesi, günlük yaşantısında yazarın yanında sürekli yer almaktadır. Bu nedenle kendi yaşamına paralel olarak yapıtlarında ölüm ve intihar düşünceleri yazarın vazgeçilmez izlekleridir. Bu çalışmanın amacı, yazarın “Die Schiffbrüchigen” adlı yapıtında yer alan intihar izleğini ve onun arka planını ortaya koymaktır. 1935 yılında yazılan yapıtta, 1934-1935 yılları arasında Avusturya’da meydana gelen tarihsel ve politik olaylar yer almaktadır. Anlatıcı Auschwitz öncesinde suçlu toplumunu, seçimlerini ve Yahudi olmanın getirilerini ve özellikle götürülerini bir kurban gözünden, toplama kampı kurbanı adayının gözünden aktarmaktadır. Yazar olayları bizzat kendisi yaşayıp kaleme almıştır. Bu durum çalışmada kullanılan yöntemi etkilemiştir. Bu noktada metne bağlı yöntemin yanı sıra yazarın öz yaşamından hareket edilmiş ve intihar izleği sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmıştır.

Keywords

Jean Améry, İntihar, Ölüm, Nasyonal Sosyalizm, İntihar Tipolojisi

Read: 1,257

Download: 446