SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 77-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının duygusal zekâlarıyla öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda “Araştırmaya katılan sınıf öğretmen adaylarının duygusal zekâları ve öğrenme yaklaşımları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? , Araştırmaya katılan sınıf öğretmen adaylarının duygusal zekâları ve öğrenme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır? , Araştırmaya katılan sınıf öğretmen adaylarının duygusal zekâlarıyla öğrenme yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?, Araştırmaya katılan sınıf öğretmen adaylarının duygusal zekâ ölçeği alt boyutlarıyla öğrenme yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Batı Karadeniz bölgesindeki bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümü farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmekte olan toplam 416 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 17 programından yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen önemli bulgular: sınıf öğretmeni adaylarının (1) duygusal zekâ puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği, (2) duygusal zekâ puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, (3) öğrenme yaklaşımı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği, (4) öğrenme yaklaşımı puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği (5) duygusal zekâ toplam puan ortalaması ve iyimserlik faktörünün puan ortalamasıyla öğrenme yaklaşımı toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki gözlendiği şeklindedir. Öğretmen adaylarının duygusal zekâlarıyla öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiye yönelik üniversitede öğrenim görülen program, programı sevme durumu gibi bağımsız değişkenler dikkate alınarak başka araştırmalar yapılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between emotional intelligence and learning approaches of prospective classroom teachers. In accordance with this purpose “Is there a significant relationship between research conducted as part of the prospective classroom teachers’ emotional intelligence and learning approaches and genders?, Is there a significant relationship between research conducted as part of the prospective classroom teachers’ emotional intelligence and learning approaches and class level?, Is there a significant relationship between research conducted as part of the prospective classroom teachers’ emotional intelligence and learning approaches?, Is there a significant relationship between research conducted as part of the prospective classroom teachers’ emotional intelligence’s sub-dimensions and learning approaches?” were sought answers to the questions. A survey research methodology was employed in the current study. The working group consists a total of 416 prospective classroom teachers who were studying in different class level at a university in the Western Black Sea region in the fall semester 2015-2016 academic years. Schutte Emotional Intelligence Scale and Learning Approaches Scale were used for the data collection tool. SPSS 17 was used to analyze data. Important findings which was obtained from the study: (1) emotional intelligence scores has changed according to gender in a significant effect, (2) emotional intelligence scores has changed according to class level in a significant effect, (3) learning approach scores has changed according to gender in a significant effect, (4) learning approach scores has not changed according to class level in a significant effect, (5) significant positive relationship between the total mean score of emotional intelligence and optimism factor and the total mean score of learning approach was observed. Different researches can be done on the relationship between emotional intelligence learning approach based on the independent variables, such as learning program, liking of program.

Keywords