SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Number of pages: 399-415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal kampanyalar, seçmene ulaşmak ve onların desteğini kazanmak amacıyla düzenlenen bir dizi etkinliktir. Ayrıca siyasal kampanyalar, siyasal alanın karmaşıklığı içinde, seçmenin desteğini almak, rekabete girilen partilerin ve siyasi adayların çabaları sonucunda bir siyasi iletişim sürecine destek vermektedir. Siyasal iletişim sürecinde, siyasal olaylara simgesel bir güvenilirlik veren siyasi aktörleri diğer bir deyişle siyasi belirleyicileri belirleyip gözlemlemek gerekir. Siyasal iletişim sürecinde yer alan belirleyiciler siyasal kampanyaların gözlemcileri olup seçmenlere, içinde bulundukları siyasal oluşumun ideolojisi, programı, amaçları hakkında ilkeler ve kurallar çerçevesinde bilgi vermekle yükümlüdürler. Bu doğrultuda seçmenler oy verme davranışlarını daha bilgilenmiş bir şekilde gerçekleştirirler. Siyasal pazarlamadan seçmenlerin istek, gereksinim ve beklentilerini tatmin etmek için yararlanılmasının yanı sıra seçmenlerin siyasi tercihlerini hangi faktörlere göre nasıl yaptıklarını bilmek bağlamında da yararlar sağlanmaktadır. Bunlardan biri, pazarlama elemanlarını geliştirmeye yöneliktir. Bir diğeri ise, seçmenlerin nasıl yönlendirilebileceğine yol göstermesidir (İslamoğlu, 2002: 81). Bu doğrultuda seçmenlerin tercihlerinin altında yatan etkenler belirlenerek, seçmenlerin belirli bir partiye karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle siyaset pazarlaması seçmen davranışlarının oluşumuna ve bu oluşum üzerinde etkili olan aktörlere ihtiyaç duymaktadır. Bu aktörler; siyasal süreç içinde doğrudan yer alan siyasal partiler, siyasi iktidar, kamuoyu, siyasal pazar, baskı grupları, seçmenler, ideoloji, siyasi katılım, lobicilik olarak sayılabilir. Bu siyasi belirleyiciler siyasal pazarlama sürecinde vuku bulan siyasal kampanyaların yürütülmesinde öncülük etmektedirler.

Keywords

Abstract

Political campaigns are a series of events organized to reach elections and win their support. Moreover, within the complexity of political space, political campaigns support the political communication process as a result of the efforts of recruited parties and political candidates to support the election. In the process of political communication, it is necessary to identify and observe the political actors, in other word political determinants, that give symbolic credibility to political events. Being observers of political campaigns, the determinants involved in the political communication process are obliged to provide voters with information about the ideology, program, goals and principles of the political formation they are in. In this direction, voters are more informed when performing voting behavior. In addition to benefiting from the political marketing of voters to satisfy their wishes, needs and expectations, there are also benefits in terms of knowing what factors constitute voters' political preferences. One of them is to develop marketing staff. The other one is that it shows how voters can be directed (İslamoğlu, 2002: 81). In this direction, by determining the factors underlying the preferences of the voters. voters are trying to develop positive attitudes towards a particular party. For this reason, political marketing requires the formation of voter behavior and the actors that influence it. These actors can be considered as political parties, political power, public opinion, political market, pressure groups, voters, ideology, political participation, lobbying that take place directly in the political process. These political determinants pioneered the execution of political campaigns that took place during the political marketing process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics