FİNLANDİYA, HONG KONG, KORE, SİNGAPUR VE TÜRKİYE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
COMPARATİVE INVESTİGATİON OF SCİENCE CURRİCULUMS İN FİNLAND, HONG KONG, KOREA, SİNGAPORE AND TURKEY

Author : Hatice GÜZEL -- Nilüfer CERİT BERBER
Number of pages : 15-37

Abstract

Dünya’ da yaşanan hızlı değişim süreci nedeniyle karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla eğitimde yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda okullardaki öğretim programlarını iyileştirme etkinliği eğitimle ilgili önemli uğraşlardandır. Özellikle fen ve teknoloji alanındaki gelişmeler süreklilik arz etmekte ve buna bağlı olarak toplumsal ihtiyaçlar her geçen gün şekil değiştirmekle beraber artmaktadır. Buna bağlı olarak fen okuryazarlığı ve dolayısıyla fen eğitimi daha önemli hale gelmektedir. Özellikle son on yılda fen eğitimi yaklaşımlarında köklü değişimler yaşanmış ve tüm dünya ülkelerinin fen öğretim programlarında iyileştirme çalışmaları yoğunlaşmıştır. Bu nedenlerden dolayı bu araştırmanın amacı özellikle uluslararası sınavlarda fen eğitiminde başarı gösteren Finlandiya, Hong Kong, Kore ve Singapur fen öğretim programları ve Türkiye fen öğretim programını karşılaştırmaktır. Araştırma için gereken verilere “doküman incelemesi yöntemi” kullanılarak ulaşılmıştır. Fen öğretim programları amaç, içerik, öğrenme- öğretme süreci ve değerlendirme süreci unsurları dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre; Finlandiya temel eğitim üst kademesinde tek ve tümleşik bir fen dersi olmayıp, her bir fen branşı için ayrı ayrı öğretim programı hazırlanmıştır. Kore fen öğretim programının hedefleri oldukça geneldir. Hedefler açısından en detaylı program Türkiye fen öğretim programıdır. Hong Kong, Kore, Singapur ve Türkiye fen programlarının içeriği genellikle günlük hayatta karşılaşılan durumlarla ilgili araştırma, sorgulama, uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Fakat Finlandiya fen öğretim programlarının konu içerikleri doğrudan sunulmuştur. Finlandiya fen öğretim programlarında öğrenme-öğretme sürecinden çok genel manada bahsedilmiştir. Öğrenme-öğretme sürecinin en ayrıntılı açıklandığı program Hong Kong fen öğretim programıdır. Hong Kong, Kore ve Singapur programları proje çalışmaları ve portfolyo değerlendirmesi üzerinde sıkça durmuşlardır. Finlandiya fen öğretim programı ölçme ve değerlendirme bakımından da en genel manada sunulan programdır.

Keywords

Fen Öğretimi, Öğretim Programı, Finlandiya Fen Öğretim Programı, Hong Kong Fen Öğretim Programı, Kore Fen Öğretim Programı, Singapur Fen Öğretim Programı, Türkiye Fen Öğretim Programı

Read: 1,411

Download: 579