İŞLEVSEL TEORİ BAĞLAMINDA İSKENDERUN ÇOCUK OYUNLARI
ISKENDERUN CHILDREN GAMES WITHIN FUNCTIONAL THEORY IN THE CONCEPT

Author : Hüseyin Kürşat TÜRKAN
Number of pages : 225-240

Abstract

Oyun, çocuğun deneyimleri kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen, bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Gelişim aşamasında olan çocuklar için oyun, üyesi olduğu toplumun sosyo-kültürel yapısından yaşam sürecinin tanınması, öğrenilmesi ve anlamlandırılmasına kadar çok ciddi ve etkili bir işlevi yerine getirmektedir. Bilhassa nostaljik oyunlar, doğal ve kolay temin edilebilir malzemelerle oynandığı, cinsiyet ve kültür ayrımı yapmaksızın sosyalleşmeyi desteklediği, doğa ile iç içe aktif ve hareketli olmayı teşvik ettiği, iletişim becerilerini güçlendirdiği için çocuk gelişiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Çocuklar, oynadıkları oyunların çeşitlerine göre başta fiziksel yön olmak üzere sosyal, dilsel, duyusal, duygusal, zihinsel gibi birçok yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Yani çocuklar, oyunlar sayesinde bir yandan fiziksel yönden sağlıklı ve psikomotor becerilerine sahip olurken diğer taraftan iyi ve kötüyü algılama, paylaşımcı ve erdemli olma gibi özellikleri eğlenirken öğrenirler. Gerek evrensel gerek ulusal bağlamda çocuk, kendini ve dış dünyayı keşfetmeye ve tanımaya çalışırken ona bu noktada destek veren ve yol gösteren ilk arkadaşı oyundur. Çocuk oyunlarının işlevi, biz yetişkinler tarafından her ne kadar sadece çocukları eğlendirmek ve oyalamak olarak görülürken söz konusu oyunların işlevi çocuk dünyasında yeri doldurulamayacak bir unsurdur. Çünkü oyunlar sosyalleşmeyi desteklerken kuşaklar arası iletişimi de sağlar. Oyunlarla kuşaklararası kültürel bilgi paylaşımı kolaylaşmakta ve kültürel değerler oyunlar aracılığı ile nesilden nesile aktarılmaktadır. Birçoğu ufak değişikliklerle birçok farklı ülkede de oynanmaktadır. Bu sebeple, dünyadaki tüm çocuklar için zamandan ve mekândan bağımsız ortak bir iletişim dili olma özelliği taşırlar. Ailedeki yetişkinlerle birlikte oynandığında ise nesiller arası iletişim güçlenir, yakınlık kurulur. Bildiride, işlevsel teori bağlamında İskenderun’da tespit edilen çocuk oyunlarının oynanma şekilleri ve söz konusu oyunların çocuklara kazandırabileceği unsurlar üzerinde durulacaktır.

Keywords

Oyun, Gelişim, İskenderun, Kültür, İşlev

Read: 1,221

Download: 427