İŞLEVSEL TEORİ BAĞLAMINDA İSKENDERUN ÇOCUK OYUNLARI

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Halkbilimi
Number of pages: 225-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyun, çocuğun deneyimleri kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen, bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Gelişim aşamasında olan çocuklar için oyun, üyesi olduğu toplumun sosyo-kültürel yapısından yaşam sürecinin tanınması, öğrenilmesi ve anlamlandırılmasına kadar çok ciddi ve etkili bir işlevi yerine getirmektedir. Bilhassa nostaljik oyunlar, doğal ve kolay temin edilebilir malzemelerle oynandığı, cinsiyet ve kültür ayrımı yapmaksızın sosyalleşmeyi desteklediği, doğa ile iç içe aktif ve hareketli olmayı teşvik ettiği, iletişim becerilerini güçlendirdiği için çocuk gelişiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Çocuklar, oynadıkları oyunların çeşitlerine göre başta fiziksel yön olmak üzere sosyal, dilsel, duyusal, duygusal, zihinsel gibi birçok yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Yani çocuklar, oyunlar sayesinde bir yandan fiziksel yönden sağlıklı ve psikomotor becerilerine sahip olurken diğer taraftan iyi ve kötüyü algılama, paylaşımcı ve erdemli olma gibi özellikleri eğlenirken öğrenirler. Gerek evrensel gerek ulusal bağlamda çocuk, kendini ve dış dünyayı keşfetmeye ve tanımaya çalışırken ona bu noktada destek veren ve yol gösteren ilk arkadaşı oyundur. Çocuk oyunlarının işlevi, biz yetişkinler tarafından her ne kadar sadece çocukları eğlendirmek ve oyalamak olarak görülürken söz konusu oyunların işlevi çocuk dünyasında yeri doldurulamayacak bir unsurdur. Çünkü oyunlar sosyalleşmeyi desteklerken kuşaklar arası iletişimi de sağlar. Oyunlarla kuşaklararası kültürel bilgi paylaşımı kolaylaşmakta ve kültürel değerler oyunlar aracılığı ile nesilden nesile aktarılmaktadır. Birçoğu ufak değişikliklerle birçok farklı ülkede de oynanmaktadır. Bu sebeple, dünyadaki tüm çocuklar için zamandan ve mekândan bağımsız ortak bir iletişim dili olma özelliği taşırlar. Ailedeki yetişkinlerle birlikte oynandığında ise nesiller arası iletişim güçlenir, yakınlık kurulur. Bildiride, işlevsel teori bağlamında İskenderun’da tespit edilen çocuk oyunlarının oynanma şekilleri ve söz konusu oyunların çocuklara kazandırabileceği unsurlar üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Game can be defined as activities composed of behaviours of curiosity, excitement, enthusiasm, happiness feelings and sometimes is formed by itself or providing self-learning experiences, motivating internally and for fun and sometimes with the fixed rules. For the children in the developmental stage, game function as a serious and effective method fullfilling the introduction and interpretetion of a course of lives of the society that he is a member of. Nostalgic plays have a crucial role in Child development as they are played with natural and procurable materials, support socializing without discriminating gender and culture, promote being active and mobile, strenghting communicating skills. Children have the opportunity to develop themselves physically, socially, emotionally, mentally and linguistically according to the games' types. That is to say; children, thanks to the plays, on the one hand have physical and psychomotor skills, on the other hand, they gain some specialities like detecting good or bad or being sharing or being virtuous. Both universally and nationally, while a child is trying to discover and know the exterior world, game is his first friend by leading and supporting him. The function of child games, although they seem amazing and entertaining them by us, they are in fact irreplaceable elements. Because games both support socializing and communicate with generations. With the games, cultural information sharing gets easier and cultural merits are inherited from generation to generation. Most of them, with slight differences are played in many different countries. For this reason, they have a speciality of bearing time and place independant common communication language. When played with the adults in the families, the relation within generations become stronger and intimacy is founded. In a statement , the children played games in Iskenderun be determined in the context of functional theory shape and will focus on the elements of these games can give children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics