ÜLKELERİN MARKA YÖNETİMİ FAALİYETLERİ: TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Turizm, Uluslararası Halkla İlişkiler
Number of pages: 447-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulusal marka kavramı, bir ülkenin imajına ve itibarına bağlı büyük bir markadır. Bazı faktörler bir ülkenin imajını belirler. Ülkeler, diğer ulusların kamuoyuna hitap ederek uluslararası çıkarlarını korumaya çalışmaktadırlar. Bu, ülkeler tarafından çeşitli şekillerde sağlanabilir. Son yıllarda iyi bir milli imaj vermenin en popüler eğiliminden biri profesyonel halkla ilişkiler danışmanlarının artan kullanımı olmuştur. Çalışma, küresel imajın hızını, iletişim değişimini ve ulusal itibarın önemli etkilerini vurgulamayı amaçlamaktadır. Literatür bölümünde, ulusal markalaşmanın rolü üzerinde durulmaktadır. Günümüzde ulusal marka olgusunun önemini ve gücünü anlamak gereklidir. İletişim uzmanları açısından ise bu çalışma, ülkelerin ulusal marka itibarını canlandırmak için uluslararası halkla ilişkiler ajanslarını nasıl seçtiklerini göstermektedir. Daha sonra çalışma, uluslararası halkla ilişkiler ajanslarının izlediği stratejiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışma, Türkiye'nin gelecek uygulamaları için ilgili literatür çalışmalarına dayanarak bazı önerilerle sonuçlanmaktadır. Genel uluslararası halkla ilişkiler stratejileri, Bakanlık dışı birçok kurum ve kuruluşla birlikte hareket ederek yapısal bir şekilde belirlenmelidir. Denge ve barışı koruyan bir siyasi istikrar gösterilmelidir. Sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir koordinasyon ve etkin işbirliği sağlanmalıdır. Ülkenin ulusal imajının, marka itibarı ve ülkenin çıkarlarına göre aktarımını sağlamak için kontrolü sağlanmalıdır. Kültürel değer sistemleri, politik ve yasal yapılar, hedef ülkelerin ekonomik sistemleri öğrenilmelidir. Turizm sektörü ve halkla ilişkiler akademisyenleri, turizm sektörünü canlandırmak için ülkenin marka değeri, tanıtımı ve uluslararası halkla ilişkiler stratejisi üzerine daha fazla araştırma yapmalıdır. Kısmen bu önerilerin gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin eşsiz bir marka üretmesine ve yeni bir dil evreni inşa etmesine olanak tanıyacaktır.

Keywords

Abstract

The concept of national brand is a great brand that is connected to a country's image and reputation. Some factors determine the image of a country. Countries try to protect their international interests by addressing other nations’ public. This can be provided by countries in a variety of ways. One of the most popular trends to give a good national image has been the increased use of professional public relation consultants in recent years. The study is intended to highlight the speed of the global image, communication exchange and the important effects of national reputation. In the literature part, the study focuses on the role of national branding. Nowadays it is necessary to understand the importance and power of the national brand phenomenon. From the standpoint of communication specialists, this study indicates how countries choose their international public relations agencies to revitalize national brand reputation. Then the study focuses on the strategy followed by international public relations agencies. The study results with some suggestions based on related literature research for Turkey’s future embodiment. Overall international public relation strategies should be determined in a structured way by acting together with many institutions and organizations outside the Ministry. Political stability that protects the balance and peace must be shown. An effective coordination and effective cooperations with civil society organizations should be ensured. The national image of the country should be checked to ensure the transfer according to brand reputation and country’s interests. Cultural value systems, political and legal structures, economic systems of target countries should be learned. Tourism sector and public relations academicians should do more research on country’s brand value, promotion and international public relations strategy to revive the country's tourism sector. Partly even the realization of these proposals will allow Turkey to produce a unique brand and also to build a new language universe.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics