ÜÇ KUŞAK, ÜÇ KADIN, ÜÇ ÇOCUKLUK: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
THREE GENERATION, THREE WOMEN, THREE CHILDHOOD: GAZIANTEP SAMPLE

Author : Cihan ARDİLİ
Number of pages : 505-519

Abstract

Çocukluk sosyolojisi çocukluğu, sosyal olarak yapılandırılan bir süreç, çocuğun yetkin ve sosyal bir aktör olması ve çocuk olmanın özel ve biricik önemi nedeniyle incelemeye değer bir alan olarak belirlemektedir. Bu nedenle bir çocuk, biyolojik olarak evrensel özellikler gösterir ancak çocukluk tikeldir (tekil değil). Bu çalışmada tarihsel ve kültürel dönemlere göre farklılık gösteren üç kuşak kadının (anneanne, anne, kız çocuğu) çocukluk deneyimi ele alınmaktadır. Gaziantep’te yerleşik olan (üç kadın) ve Gaziantep’e göçle gelmiş (üç kadın) üç kuşak kadının kuşaklar arası çocukluk deneyimlerine odaklanılmıştır. Derinlemesine görüşme yöntemi kullanılan çalışmada görüşmeler çocukluk dönemi, gündelik yaşam pratikleri, ebeveyn ilişkileri, fiziksel ve toplumsal ortam, toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin deneyimler, arkadaşlık biçimleri, çocukluk tanımı, bireysel karar verme, teknolojiyle ilişki, mekân kullanımı gibi kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamı ortaya koyacak yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlk bakışta yaşamsal bir kategori olarak belirlenen çocukluk, esasen bir kimliğe ve statüye gönderme yapmaktadır. Bu kimlik ve statü, her yönüyle, içinde bulunulan zaman diliminden/çağdan bağımsız düşünülmemeli ve değerlendirilmemelidir. Zira yaşamın diğer kategorilerinde olduğu gibi çocukluk deneyimi de bu zaman diliminin özellikleriyle çevrelenmektedir. Bu çalışmanın ana eksenini oluşturan kuşaklararası çocukluk deneyimi, çocukluğun, özellikle toplumsal bağlamdan, ne tam anlamıyla bir kopuş ne de tam anlamıyla bir benimseme olduğunu göstermektedir. Bu anlamda çocukluğun her kuşakta farklı bir karaktere bürünmesi nedeniyle, çocuğun ve çocukluğun toplumsal bir aktör olduğu bu çalışmanın temel argümanlarından biridir. Bu çalışma kuşaklararası çocukluk deneyimindeki farklılıkların izini sürerek çocukluğa ilişkin sosyolojik bir kavrayışın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Çocukluk, Çocukluk Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Kuşaklararasılık, Gaziantep

Read: 714

Download: 221