BURSALI RAHMÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
THE UNPUBLISHED POEMS OF BURSALI RAHMI

Author : Tülin ARSLAN
Number of pages : 221-233

Abstract

16. yüzyıl şairlerinden Bursalı Rahmî (ö.1567/1568)’nin tezkirelerde, iyi bir eğitim aldığından, genç yaşta şiir söylemeye başlayarak Defterdar İskender Çelebi’nin ve Sadrazam İbrahim Paşa’nın himayesinde kaldığından hatta Kanunî Sultan Süleyman’ın da övgüsüne mazhar olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca tezkirelerde sağlam bir kişilik sahibi ve iyi bir şiir üstadı olduğu da söz konusu edilmiştir. Şairin bir Dîvân’ı, İranlı mesnevi şairi Nizamî’nin Mahzenü’l-Esrâr isimli mesnevisine nazîre olarak söylediği Gül-i Sad-berg mesnevisi ile İranlı şair Hilalî’nin aynı adı taşıyan eserinden tercüme yoluyla yazdığı Şâh u Gedâ adlı aşk mesnevisi vardır. Mecmûalar, Türk kültürüne dair pek çok unsuru ihtiva etmektedir. Mecmû’a-i eş’ârlar ise dîvân şairlerinin şiirlerinin kayıt altına alındığı önemli kaynaklardandır. Bu çalışmanın konusunu, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi ŞR 60 numaraya kayıtlı Mecmû’a-i Eş’ar’da yer alan ve Bursalı Rahmî’ye ait olduğunu tespit ettiğimiz yayımlanmamış 6 gazel oluşturmaktadır. Mecmû’a-i Eş'ar; Bakî, Emrî, Necatî, Rahmî, Ubeydî, Ümidî ve Zatî olmak üzere 16. yüzyıl şairlerinin şiirlerinden müteşekkil bir eserdir. Tertiplenişi bakımından sistematik bir özellik arz eden Mecmû’a-i Eş'ar'da her bir şairin şiirleri için ayrı bir bölümün ayrılmış olduğu izlenimine varılmaktadır. Bursalı Rahmî'nin 24 gazelinin yer aldığı bu mecmuada, başka bir yerde yayımlanmamış olan 6 gazelinin neden kendisine ait olabileceğine dair varsayımlar sunulmuş, söz konusu 6 şiir yeni harflere aktarılarak ve genel itibariyle tanıtılarak verilmiştir.

Keywords

Mecmua, Bursalı Rahmî, Mecmû’a-i Eş’âr, 16. Yüzyıl, Yayımlanmamış Şiirler

Read: 1,267

Download: 431