SAĞLIK PERSONELLERİNDE PRESENTEİSM ALGISININ STRES VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 373-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Presenteism, kişilerin yoğun iş yükü, işlerini kaybetme endişesi, kendini değersiz hissetmesi, bir konuda karar verme yetkisinin olmaması, yöneticisinin desteğini alamaması gibi duygulara bağlı olarak rahatsızlığı olmasına rağmen işe gitme zorunluluğu hissetmesi durumudur. Presenteism, günümüzün yoğun rekabet dünyasında çalışma durumunda olan kişilerin sorunudur. İş gören üzerinde oluşan iş yerindeki ve özel hayattaki baskılar, işe olan bağlılık sonucu gelişen presenteism sonucunda, kişilerde tükenmişlik duyguları, fiziksel sorunlar, sağlık sorunları ve bunlara bağlı olarak performans düşüklüğü ve çeşitli ruhsal problemler ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem çalışanın hem de çalışılan kurumun verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır. Çalışanları verimsizliğe sevk eden presenteism hali işletmelerde büyük maliyetlere neden olmaktadır. Dolayısıyla çalışanların verimliliğini önemli derecede etkileyen presenteism mücadele edilmesi gerekli bir olgudur. İş yaşamında çalışanların üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyen, kurum veriminin azalmasına neden olan, kişinin fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamasına yol açan bir diğer faktör de stres unsurudur. Strese yol açan nedenlerden biri de presenteismdir. Dolayısıyla presenteismle mücadele sonucunda presenteismden kaynaklı oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılması da mümkün hale gelebilecek ve kişilerin sahip oldukları potansiyel ve yeteneklerini hedeflerine ulaşabilmek için belirli süre içerisinde ne düzeyde kullanabildiği olarak tanımlanan performanslarına da olumlu yönde bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu çalışma kapsamında da presenteismin alt boyutları olan iş odaklı presenteism ve psikolojik odaklı presenteismin stres ve performans ile arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren 3 özel hastanede bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuçta katılımcıların iş odaklı presenteism algısının arttıkça stres düzeylerinin azaldığı ve performanslarının arttığı bunun yanında psikolojik odaklı presenteism algısının arttıkça stres düzeylerinin de arttığı ve performanslarının azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Presenteism is the feeling that people have to go to work, even though they have discomfort due to emotions, such as heavy workload, fear of losing their jobs, feeling unworthy of themselves, not having the power to make decisions in a matter, and not being able to get support from their manager. Presenteeism is the problem of those who have to work in today’s competitive work environment. As a result of presenteeism that is a consequence of loyalty to work and various workplace and private life pressures, people experience burnout feelings, physical problems, health problems and low performance depending on them and various psychological problems. This situation causes the productivity of both the employee and the working institution to decrease. Presenteism, which drives employees to inefficiency, causes large costs in businesses. Therefore it is necessary to struggle with presenteism, which significantly affects employees' productivity. Stress is another factor that affects the productivity of employees in business life negatively and causes the decrease of the efficiency of the institution and causes the physical and psychological problems of the person. One of the reasons leading to stress is presenteism. Therefore, it may become possible to eliminate the problems that may arise from presenteism as a result of combatting presenteism and a positive contribution will be made to the performances defined as the degree to which people use their potentials and abilities within a certain period of time to achieve their goals. In this study, it was aimed to determine the relationship between sub-dimensions of presenteeism (work-focused presenteeism and psycho-focused presenteeism) and stress and performance. For this purpose, a questionnaire study was carried out in 3 private hospitals operating in the health sector in Adana and the results obtained from the questionnaire were analyzed by SPSS program. In conclusion, as the work focused presenteeism perception of the participants increased, stress levels decreased and their performances increased. Besides, as the psycho-focused presenteism perception increased, the stress level increased and the performance decreased.

Keywords