OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİ BİLME VE UYGULAMA DÜZEYLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 447-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün birçok ülkenin var olan eğitim sistemlerini sorgulaması, klasik eğitim sisteminin yararının olmadığının artık farkına varılmış olması ve toplumların kalıplaşmış beyinlerden çok; düşünen, tartışan ve sorun çözen insanlara gereksinim duyuyor olmasından kaynaklanan sorunlar okullarda "aktif öğrenme" tekniklerinin kullanılması gerektiğinin önemini vurgulamıştır. Aktif öğrenme, öğrenciyi tüm eğitim hayatı boyunca aktif kılan bir öğrenme şeklidir. Aktif öğrenme sürecinin okulöncesi eğitim kurumlarından itibaren uygulanması erken çocukluk dönemindeki çocukların belirmekte olan beceri ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmaları için olanak sağlar. Ayrıca aktif öğrenme çocukların ileriki eğitim yaşantılarında özgüvenli, eleştirebilme özelliğine sahip, düşünen, tartışan, çözüm üreten kişiler olmasını sağlar. Bu araştırma ile okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin aktif öğrenme tekniklerini bilme ve uygulama düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde görev yapan 70 ilköğretim okulunun okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örnekleme ise evrenin tamamı alınmıştır. Araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, bunun için bir anket geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar ve literatür taraması sonucunda hazırlanan anket, Elazığ okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS for Windows 12.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçları öğretmenlerin yeni öğretim yöntem ve tekniklerinden haberdar olmadıkları veya yeni tekniklere alışık olmadıkları düşüncesini doğurmaktadır. Bu durum, aktif öğrenme uygulamalarına dayalı öğretmen yetiştirme programlarına ihtiyacımız olduğu gerekliliğini ortaya koymaktadır

Keywords

Abstract

Today a lot of countries investigate to their education systems, there aren't any useful that had became aware of classical education systems result from some problems the communities need to people who thinking discussion and answering to issues instead of people who have inflexible thinks. This had stressed to need used to be technicals of "Active Learning". Active Learning is a kind of learn to students who will do active their all education's lifes. Active Learning is aplicated allow to children's ability and capability are used until end of it that since preschool of education associations. Active Learning is applicated at children who preschool season to make they possible who have as self-confidence, as criticize, as thinking, as discussing and giving answer to solutions. With this survey had been tried to establish by level of practice and known who teachers are working at any preschool education of active learning and teachers run into level of handicaps at application of active learning. Descriptive Scrutinize model had been used at this survey. The focus of this research is the preschool teachers of 70 primary schools in Elazig city centers. However for sampling whole process is taken into consideration. Preschool teachers of opinion had been applied who join the survey and had been developed a public survey for this. . Prepared public survey at result of doing investigate and scrutinize of literature had been practiced to teachers at preschool education of associations in Elazig. From public surveys obtain datas had been analysed with program SPSS for Windows 12.0. The results of the analysis made suggest that teachers are not aware of new teaching methods and techniques or are not familiar with new techniques. This suggests that we need teacher training programs based on active learning practices.

Keywords