OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’S ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND BEHAVIORS: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

Author : Nagihan TANIK ÖNAL
Number of pages : 29-44

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına ilişkin bakış açılarını incelemek ve bu sayede katılımcıların çevreye yönelik tutumları ve çevre dostu davranışları hakkında bir öngörüye sahip olmaktır. Nitel araştırma yöntemi fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları İç Anadolu Bölgesi’nde bir üniversitenin okul öncesi öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim gören 25 öğretmen adayıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler; kodlar ve temalar oluşturularak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları; okul öncesi öğretmen adaylarının çevreyi önemsediklerini ve çevre için çevre sorunlarından ötürü endişeli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca katılımcılar çevre sorunları içerisinde kirliliğe daha çok odaklanmış durumdadırlar. Çevre sorunlarının birincil sebebi olarak bireyleri suçlayan katılımcılar; çevre sorunlarının bireylerin sağlığını ve yaşamın geleceğini tehdit ettiğini düşünmektedirler. Genel itibariyle çevrenin iyi oluş hallerini desteklediğini, çevreyi sevdiklerini ve çevreye karşı sorumluluk duyduklarını ifade eden katılımcıların çevreye yönelik tutumlarının olumlu olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğu çevreyi kirletmeme ve çevreye zarar veren bireylere uyarıda bulunma davranışlarını sıklıkla gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri diğer çevre dostu davranışlar; su ve elektrik tasarrufu, çevresel faaliyetlere katılım, ağaç dikme ve geri dönüşümdür. Bu sonuçlara göre okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını ve çevre dostu davranışlarını destekleyip geliştirecek bir çevre eğitimi gerçekleştirilmesi isabet olacaktır. Ayrıca araştırmanın sonuçları bireylerin çevre sorunları ile ilgili bilgi seviyelerinin artırılması gerektiğini göstermiştir.

Keywords

Çevre, Çevreye Yönelik Tutum, Çevre Sorunları, Çevre Dostu Davranışlar, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Fenomenoloji

Read: 1,295

Download: 453