OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Fen Eğitimi, Çevre Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Öğretmen Eğitimi
Number of pages: 29-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına ilişkin bakış açılarını incelemek ve bu sayede katılımcıların çevreye yönelik tutumları ve çevre dostu davranışları hakkında bir öngörüye sahip olmaktır. Nitel araştırma yöntemi fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları İç Anadolu Bölgesi’nde bir üniversitenin okul öncesi öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim gören 25 öğretmen adayıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler; kodlar ve temalar oluşturularak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları; okul öncesi öğretmen adaylarının çevreyi önemsediklerini ve çevre için çevre sorunlarından ötürü endişeli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca katılımcılar çevre sorunları içerisinde kirliliğe daha çok odaklanmış durumdadırlar. Çevre sorunlarının birincil sebebi olarak bireyleri suçlayan katılımcılar; çevre sorunlarının bireylerin sağlığını ve yaşamın geleceğini tehdit ettiğini düşünmektedirler. Genel itibariyle çevrenin iyi oluş hallerini desteklediğini, çevreyi sevdiklerini ve çevreye karşı sorumluluk duyduklarını ifade eden katılımcıların çevreye yönelik tutumlarının olumlu olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğu çevreyi kirletmeme ve çevreye zarar veren bireylere uyarıda bulunma davranışlarını sıklıkla gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri diğer çevre dostu davranışlar; su ve elektrik tasarrufu, çevresel faaliyetlere katılım, ağaç dikme ve geri dönüşümdür. Bu sonuçlara göre okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını ve çevre dostu davranışlarını destekleyip geliştirecek bir çevre eğitimi gerçekleştirilmesi isabet olacaktır. Ayrıca araştırmanın sonuçları bireylerin çevre sorunları ile ilgili bilgi seviyelerinin artırılması gerektiğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine prospective pre-school teacher candidates' perceptions of the environment and environmental problems, and to have a vision of the participants' attitudes towards the environment and proenvironmental behaviors. Participants of the research conducted with phenomenologyo on qualitative research method are 25 teacher candidates who are educated in the third grade of pre-school teacher department of a university in Central Anatolia Region. Semi-structured interviews with participants were used as data collection tools in the research. Data obtained from interviews; codes and themes were created and analyzed by content analysis. Findings of the research show that pre-school teacher candidates are concerned about the environment and are worried about environmental problems for the environment. Participants are also more focused on pollution within environmental problems. Participants who accuse individuals as the primary cause of environmental problems; environmental problems threaten the health of the individual and the future of life. In general, it can be said that the environment supports their well-being, their love for the environment and their responsiveness to the environment are positive for the environment. Nevertheless, most of the participants stated that they frequently performed their behaviors to not pollute the environment and to warn the environmentally harmful individuals. In addition to this, other eco-friendly behaviors that teacher candidates participating in the research expressed their achievements; water and electricity saving, participation in environmental activities, tree planting and recycling. According to these results, environmental education will be realized to support and develop preschool pre-service teachers' attitudes towards the environment and environmentally friendly behaviors. In addition, the results of the study showed that the level of knowledge about the environmental problems of the individual should be increased.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics