SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 105-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde ilköğretimden ortaöğretime kadar tüm kademlerde Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları uygulamaktadır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ülkemizin belirli illerindeki pilot okullarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını benimseyen öğretim programları uygulanmaya başlandı. Bu okullardan alınan dönütlerden sonra da 2006-2007 eğitim-öğretim yılında belirlenen öğretim programları tüm okullarda kademeli olarak uygulanmaya başlandı. 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP) da bu programlardan biridir. Bu çalışmanın amacı 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının önemli bir ayağını oluşturan kazanımların gerçekleştirilme düzeylerini sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde belirlemektir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin kazanımlarının gerçekleştirilme düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, tarama modelinde olup nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması biçiminde yürütülmüştür. Bu model çerçevesinde, Diyarbakır ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin konu ile ilgili görüş ve önerileri ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 230 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 155 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçimi tesadüfî örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 2006-2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığının 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde belirlediği kazanımlar beşli likert tipi derecelendirme anahtarına göre düzenlenmiştir. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgileri, ikinci bölümde 42 maddelik 6. sınıf SBDÖP kazanımlarının gerçekleştirilme düzeyine ilişkin sorular ve son bölümde ise araştırmaya katkı sunulabilecek görüşlerden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Değerlendirilen 155 anket formundan elde edilen verilerin SPSS 11 istatistik programı yardımıyla geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları yapılmış, frekans ve yüzde ortalama teknikleri ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; 6. sınıf SBDÖP’de bulunan tüm kazanımların gerçekleştirilme düzeyleri incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmenleri, 42 kazanımdan 32’sini orta düzeyde 10’unu ise çok iyi düzeyde geçekleştirmiştir. Kazanımların düşük düzeyde gerçekleşmemesi 6. sınıf SBDÖP açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

In our country, the Ministry of National Education is implementing curriculums at all levels from primary education to secondary education. In the 2005-2006 academic year, curriculums have been implemented in pilot schools in certain countries of our country, adopting a constructivist learning approach. Following the feedback from these schools, the curriculums determined in the 2006-2007 academic year began to be implemented gradually in all schools. The 6th grade Social Studies Curriculum (SSC) is also one of these programs. The aim of this study is to determine the level of the learning outcomes which constitute an important pillar of the 6th grade SSC within the framework of the views of social studies teachers. This research was conducted in order to determine the opinions of the social studies teachers about the achievement level of the learning outcomes of the 6th grade social studies course in the screening model and conducted in the form of questionnaire from quantitative research methods. In this model, the opinions and suggestions of the teachers of social studies working in primary schools in Diyarbakır province are presented. The target population of the study consists of 230 social studies teachers working in primary schools in the Diyarbakır provincial center of the Diyarbakır Provincial Directorate of National Education in 2007-2008 academic year. The sample of the study consists of 155 social studies teachers working in primary schools in the province center of Diyarbakır in 2007-2008 academic year. Sampling was chosen by random sampling. As a means of collecting data in the survey, the learning outcomes determined by the Ministry of National Education in the 6th grade social studies course in 2006-2007 were arranged according to the quintile likert type rating key. The data collection tool consists of three parts; the first part contains of the personal information of the participants, the second part is the 42-item questionnaire about the level of learning outcomes of the 6th grade SSC and the last part is the questionnaire consist of opinions that can contribute to the research. Validity and reliability calculations of the data obtained from the 155 questionnaire forms evaluated with SPSS 11 statistical program were made and analyzed with frequency and percentage mean techniques. According to findings; When the level of all the learning outcomes in the 6th grade SSC is examined, the teachers of social studies have made 32 out of 42 learning outcomes at medium level and 10 at very good level. The low level of learning outcomes can’t be considered as a positive situation in the 6th grade SSC.

Keywords