SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS REGARDING THE LEVEL OF THE LEARNING OUTCOMES OF THE SOCIAL STUDIES COURSE BY THE SIXTH GRADERS

Author : Turan KAÇAR -- Feyzullah EZER
Number of pages : 105-120

Abstract

Ülkemizde ilköğretimden ortaöğretime kadar tüm kademlerde Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları uygulamaktadır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ülkemizin belirli illerindeki pilot okullarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını benimseyen öğretim programları uygulanmaya başlandı. Bu okullardan alınan dönütlerden sonra da 2006-2007 eğitim-öğretim yılında belirlenen öğretim programları tüm okullarda kademeli olarak uygulanmaya başlandı. 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP) da bu programlardan biridir. Bu çalışmanın amacı 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının önemli bir ayağını oluşturan kazanımların gerçekleştirilme düzeylerini sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde belirlemektir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin kazanımlarının gerçekleştirilme düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, tarama modelinde olup nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması biçiminde yürütülmüştür. Bu model çerçevesinde, Diyarbakır ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin konu ile ilgili görüş ve önerileri ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 230 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 155 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçimi tesadüfî örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 2006-2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığının 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde belirlediği kazanımlar beşli likert tipi derecelendirme anahtarına göre düzenlenmiştir. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgileri, ikinci bölümde 42 maddelik 6. sınıf SBDÖP kazanımlarının gerçekleştirilme düzeyine ilişkin sorular ve son bölümde ise araştırmaya katkı sunulabilecek görüşlerden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Değerlendirilen 155 anket formundan elde edilen verilerin SPSS 11 istatistik programı yardımıyla geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları yapılmış, frekans ve yüzde ortalama teknikleri ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; 6. sınıf SBDÖP’de bulunan tüm kazanımların gerçekleştirilme düzeyleri incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmenleri, 42 kazanımdan 32’sini orta düzeyde 10’unu ise çok iyi düzeyde geçekleştirmiştir. Kazanımların düşük düzeyde gerçekleşmemesi 6. sınıf SBDÖP açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Kazanım, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Öğrenme Alanı, Hedef

Read: 1,264

Download: 459