KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN MARKA SADAKATİ İLE İLİŞKİSİ: GSM OPERATÖRÜ KULLANICILARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2018- 69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme-Pazarlama
Number of pages: 397-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumlar maddi kaynakları dışında, sahip oldukları çeşitli değerleriyle var olur ve farklılaşırlar. Kurumun gerek entelektüel sermayesi gerekse bilgi-teknoloji ve donanımları ile uzun dönemde elde ettiği değerlerinin iyi yönetilmesi gerekir. Bu süreçte, tüketici ve tüm paydaşların kurumu nasıl algıladığı kurumun itibarının korunması açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kurumsal itibar bileşenlerinin araştırma örneklemi bağlamında hangi faktörlerle temsil edildiğini ve kurumsal itibar bileşenlerinin marka sadakati ile ilişkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Çankırı’da ikamet eden 18 yaşından büyük GSM operatörü kullanıcısı 250 kişiyle birebir anket yöntemiyle elde edilen veriler kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilen veriler, “Faktör Analizi” ve “Korelasyon Analizi”ne tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonuçlarına göre; kurumsal itibarın dört faktör ile açıklanabildiği (duygusal güven, performans ve liderlik, müşteri değeri ve sorumluluk duygusu) tespit edilmiştir. Kurumsal itibar ile marka sadakati arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; kurumsal itibar ile marka sadakati arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Institutions exist and differentiate with the various values in addition to financial resources. The long-term value of the institution must be managed by intellectual capital and the use of information technology and equipment. In this process, how consumers and all stakeholders perceive the institution is important to protect the reputation of the institution. The purpose of this study is to analyze the factors in which components of corporate reputation are represented and the relationship between components of corporate reputation with brand loyalty. For this purpose, the data obtained by the survey method were used in the study from GSM operator users via 250 people over 18 who living in Çankırı province. The data obtained from easy sampling method were subjected to “factor analysis” and “correlation analysis”. According to the results of factor analysis, it has been determined that corporate reputation can be explained by four factors (emotional trust, performance and leadership, customer value and sense of responsibility). In order to measure the relationship between corporate reputation and brand loyalty according to the results of performed correlation analysis; there is a positive and meaningful relationship between corporate reputation and brand loyalty.

Keywords