ÜLKELERİN SİBER GÜVENLİK GÜCÜ SIRALAMASI VE DÜNYA SİYASETİNDEKİ ÖNEMİ
CYBER SECURITY POWER RANKING BY COUNTRY AND ITS IMPORTANCE ON WORLD POLITICS

Author : Barış ÇELİKTAŞ -- Nafiz ÜNLÜ
Number of pages : 469-488

Abstract

Günümüzde bilgi iletişim sistemleri ve teknolojilerinin hızla gelişmesi kara, deniz, hava ve uzay harekât alanına siber uzay harekât alanını eklemiş, diğer tüm ha-rekât alanları siber uzayda hareket eder hale gelmiştir. Dünyanın güçlü, etkin ülkeleri ve orduları tarafından siber uzay, harekât ortamının beşinci boyutu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Böylece siber uzay, 21’inci yüzyılda devletlerin iç veya dış politikalarını belirleyen temel araçlardan biri haline gelmesinin yanı sıra muharebe sahasında da önemli bir caydırıcılık gücü olmuştur. Günümüzde ülkeler, teknolojik imkân ve kabiliyetlerini geliştirerek siber uzayda hak sahibi olabilmek ve bu alanda nüfuzlarını artırmak istemektedirler. Teknolojiye ve internete daha çok bağımlı hale gelen ülkeler, siber saldırıların vaz-geçilmez bir unsuru olan internet üzerinden, çok daha rahat bir şekilde siber saldırılara maruz kalabilmektedir. Bu siber saldırıların, genellikle ülkeler için hayati öneme haiz olan ulaşım, elektrik, eğitim, sağlık, nükleer tesisler, tarım, sanayi, enerji, su, finans ve haberleşme gibi kritik altyapı sektörlerine yapıldığı düşünüldüğünde, sonuçları itibariyle, çok büyük maddi zararlar, can ve mal kayıpları yaşanabilecek ve bu sektörlerden bir süre hizmet alınamaz hale gelinebilecektir. Bu sebeple ülkeler ulusal siber güvenlik güçlerini topyekûn artırma ve güçlendirme yarışı içerisine girmişlerdir. Çalışmada, açık kaynak verilerinden ve araştırma şirketleri tarafından yapılan istatistikî çalışmaların derlenmesi sonucunda, bazı dünya ülkelerinin siber savunma, siber saldırı güçlerinin yanında bir de siber uzaya olan bağımlılıklarının da hesaba katılarak Siber Güvenlik Güç Sıralaması oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu sıralamada Gayri Safi Milli Hâsılası (GSMH) en yüksek ülkelerin oluşturduğu G8 ülkeleri ile son zamanlarda siber uzayda önemli yer işgal ettiği düşünülen ülkeler arasında olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Kuzey Kore, İsrail, İran, Brezilya ve Türkiye yer alacaktır. Sonuç olarak; oluşturulacak Siber Güvenlik Güç Sıralaması ile siber uzayda başat rol oynayan ülkelerin dünyadaki konumu belirlenmeye çalışılacak, bu ülkeler hakkında ön bilgi sahibi olunacak ve bu sayede ülkelerin ulusal siber güvenlik farkındalık ve bilinç seviyesi yükseltilmeye çalışılacaktır. Ayrıca ülkelerin Siber Güvenlik Güç Sıralamasını etkileyen bileşenlerin ülkelerin siber uzaydaki gücünü belirlediği kanaatle, uluslararası örgütler ve ülkeler beka tedbirleri gereği siber güvenlik politika ve eylem planlarını bu doğrultuda oluşturmaları ve gelecekte meydana gelecek bir hibrit savaşa karşı hazırlıklarını tamamlamalarının önemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Kritik Altyapı Sektörleri, Siber Güvenlik, Siber Saldırı, Siber Uzay, Teknoloji

Read: 948

Download: 255