RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ YÖNTEMİ KULLANARAK ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN OLUŞTURULMASI
CREATING A EXEMPLARY RISK ASSESMENT REPORT BY USING RISK ASSESSMENT DECISION MATRIX METHOD

Author : Barış ÇELİKTAŞ -- Nafiz ÜNLÜ
Number of pages : 483-504

Abstract

Bir kurumun ya da kuruluşun çalışabilirliğini, ticari müesseseler için ise öncelikle karlılığını olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve en alt düzeye indirilmesine risk yönetimi süreci denilmektedir. İşte bu sebeplerle de kurum ve kuruluşların beka tedbirleri içerisinde en kilit rolü oynayan unsurların başında risk yönetim süreci gelmektedir. Risk yönetim sürecini de oluşturan en önemli aşamalar da risk analizi ve risk değerlendirmesi aşamalarıdır. Kurum ve kuruluşlar, sistematik bir şekilde risk analizi ve risk değerlendirmesi yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış tehditleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Sistemli bir çalışma sonucu amaç ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi, risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek eylem planlarının oluşturulması kurum ve kuruluşlar için hayati öneme haizdir. Çalışmamızda, yukarıdaki belirtilen hedef ve amaçlara uygun olarak İstanbul’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir firmanın bilgi sistemleri bölümünde L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi yöntemi kullanılarak risk analizi ve risk değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, sistem hakkında çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen bilgiler ışığında yapılacak olan risk analizi ve risk değerlendirmesi ile olası tehditler karşısında alınacak uygun kontrol ve önlemler belirlenmeye çalışılacak ve örnek bir risk değerlendirme raporu oluşturulmaya çalışılacaktır.

Keywords

L Tipi Karar Matrisi, Risk, Risk Analizi, Risk Değerlendirme, Risk Yönetim Süreci

Read: 810

Download: 230