RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ YÖNTEMİ KULLANARAK ÖRNEK BİR RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN OLUŞTURULMASI

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Bilişimde Risk ve Risk Yönetimi
Number of pages: 483-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kurumun ya da kuruluşun çalışabilirliğini, ticari müesseseler için ise öncelikle karlılığını olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve en alt düzeye indirilmesine risk yönetimi süreci denilmektedir. İşte bu sebeplerle de kurum ve kuruluşların beka tedbirleri içerisinde en kilit rolü oynayan unsurların başında risk yönetim süreci gelmektedir. Risk yönetim sürecini de oluşturan en önemli aşamalar da risk analizi ve risk değerlendirmesi aşamalarıdır. Kurum ve kuruluşlar, sistematik bir şekilde risk analizi ve risk değerlendirmesi yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış tehditleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Sistemli bir çalışma sonucu amaç ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi, risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek eylem planlarının oluşturulması kurum ve kuruluşlar için hayati öneme haizdir. Çalışmamızda, yukarıdaki belirtilen hedef ve amaçlara uygun olarak İstanbul’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir firmanın bilgi sistemleri bölümünde L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi yöntemi kullanılarak risk analizi ve risk değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, sistem hakkında çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen bilgiler ışığında yapılacak olan risk analizi ve risk değerlendirmesi ile olası tehditler karşısında alınacak uygun kontrol ve önlemler belirlenmeye çalışılacak ve örnek bir risk değerlendirme raporu oluşturulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Risk management is the process of determining, measuring and minimizing the risk factors that can affect the profitability of an institution or organization primarily and the profitability of commercial enterprises. That is way risk management process is one of the most important elements playing the key role in the survival measures of institutions and organizations. The most important steps that make up the risk management process are the risk analysis and the risk assessment stages. By systematically doing risk analysis and risk assessment, institutions and organizations should evaluate the internal and external threats that can prevent the achievement of their goals and objectives and determine the measures to be taken. As a result of a systematic study, it is crucial for the institutions and organizations determining the risks to goal and objectives, analyzing the possible effects of risks and the probability of actualizing the risks at least once a year and determining the measures against risks and establishing action plans. In our work, by using L-Type Decision Matrix, a risk analysis and risk assessment will be made in the information systems of a medium-sized company operating in the information sector in Istanbul in accordance with the above-mentioned goals and objectives. In addition, we will try to determine the appropriate controls and measures to be taken against the possible threats with the risk analysis and risk assessment to be done on the information obtained by using various methods about the system and try to create an exemplary risk assessment report.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics