İÇSEL PAZARLAMANIN ÇALIŞANLARIN MUTLULUĞU VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACI ROLÜ
THE EFFECT OF INTERNAL MARKETING ON HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION OF EMPLOYEES: THE INTERMEDIARY ROLE OF NEGATIVE

Author : Emin EMİRZA
Number of pages : 369-387

Abstract

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde içsel pazarlamanın çalışanların mutlulukları ve yaşam tatminleri üzerindeki etkisini ve negatif duygusallığın bu etkideki aracı rolünü incelemektir. Bu kapsamda iki temel hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezleri test etmek amacıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 7 firmada 324 beyaz ve mavi yaka çalışanı ile kolayda örnekleme yöntemi ile bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre a) içsel pazarlamanın çalışanların hem mutlulukları hem de yaşam tatminleri üzerinde anlamlı bir pozitif etkiye sahip olduğu, b) içsel pazarlama ile mutluluk ve yaşam tatmini arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkiler olduğu, c) içsel pazarlama, mutluluk ve yaşam tatmini ile negatif duygusallık arasında anlamlı negatif yönlü ilişkiler bulunduğu, d) negatif duygusallığın içsel pazarlamanın mutluluk ve yaşam tatmini üzerindeki etkisinde anlamlı bir kısmi aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

İçsel Pazarlama, Negatif Duygusallık, Mutluluk, Yaşam Tatmini

Read: 728

Download: 236