ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ASSESSMENT SCALE FOR ACTIVITY STUDIES: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

Author : Mehmet Hilmi KOÇ
Number of pages : 49-59

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrenme ortamında uygulanan etkinlik çalışmalarının verimliliğini öğretmen algılarına göre ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında İstanbul Çekmeköy ilçesinde resmi ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Söz konusu evrenden 4 ilkokul ve 4 ortaokul olmak üzere toplam 8 okul kura ile örneklem olarak belirlenmiştir. Seçilen okullarda görev yapan öğretmenlerin tamamına anket gönderilmiştir. Ankete cevap veren 244 öğretmenin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Literatürün incelenmesi soncunda 20 maddeden oluşan bir madde havuzu elde edilmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda bazı maddeler düzenlemeye gidilmiş, 3 madde ölçekten çıkarılmış ve sonuç olarak 17 maddelik bir deneme formu oluşturulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %61,16’sını açıklayan tek faktörlü bir ölçme aracı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile test edilen ölçek modelinin iyi bir uyum gösterdiği tespit edilmiştir. 12 maddeden oluşan “EÇDÖ” nün madde toplam korelasyon değerleri 0,59 ile 0,84 arasında yer almaktadır. %27’lik alt ve üst grup puanları arasında yapılan t testi sonuçları tüm maddeler için anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach's Alpha katsayısı 0,96 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, EÇDÖ” nün iç tutarlılığının, geçerlik ve güvenirliliğinin oldukça yeterli düzeyde olduğu ifade edilebilir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda tek faktör altında toplanan ve 12 maddeden oluşan “Etkinlik Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen değerler dikkate alındığında, “Etkinlik Çalışmaları Değerlendirme Ölçeği”nin araştırmacılar tarafından kullanılması önerilebilir

Keywords

Etkinlik, Etkenliklere Dayalı Öğrenme, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik

Read: 1,335

Download: 493