CİNSEL İSTİSMAR VE ÇOCUK (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 425-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmamızda, farklı kişi ve kurumlardan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye yönlendirilen cinsel istismara uğramış çocukların, sosyo-demografik özellikleri, aile yapıları, cinsel istismar türleri, sıklığı ve istismarcının kimliğine ilişkin bilgilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında farklı kişi ve kurumlardan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye yönlendirilen cinsel istismara uğramış 1-18 yaş aralığındaki 39 olgunun dosya bilgileri temel alınmış olup, bir ön çalışma yapılarak oluşturmuş olduğumuz anketler doldurulmuştur. Genel bulgular için, SPSS 16.00 paket programından yararlanılmıştır. Bulgular: Cinsel İstismara uğramış 39 olgunun, %71,8`i kiz, %28`2`si erkek olup, yaş ortalaması 12,02± 2,96’dir. Okula gitmeyenlerin örnekleme oranı %5,1’dir. İstismarın %38,5’i vajinal penatrasyon, %33,3’si, dokunma, okşama, öpme, sürtünme, %20,5’i anal penatrasyon, %2,6’sı oral penatrasyon, %2,6’sı cinsel organ gösterme ve %2,6’sı da cinsel içerikli konuşmadır. İstismarcıların % 41’i sevgili, %20,5’i yabancı, %15,4’ü komşu,%7,7’si okul arkadaşı, %7,7’si öğretmen, %5,1’ü erkek kardeş, %2,6’sı ise üvey babadır. Sonuç: İnsanlığın var oluşuyla beraber her toplumda her kültürde (biçim ve boyutu farklı olsa da) var olan, çocuk ve ergenin fiziksel ve ruhsal sağlığını derinden etkileyen cinsel istismar, aynı zamanda önlenebilir de bir olgudur. Dolayısıyla tanısı, tedavisi, önlenmesinde ve çocukların korunmasında özel ve kamusal alanların, yasal düzenlemelerin multidisipliner çalışmalarla yeniden gözden geçirilerek uygun hale getirilmesi, eksikliklerin/boşlukların ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to reveal information on the socio-democratic characteristics, family structures, types and frequency of sexual abuse, and the abuser’s identity of the sexually abused children who were sent to the Children’s Branch of Sivas Provincial Security Directorate from different individuals and institutions. Method: The file information of 39 sexually abused cases between the ages of 1 and 18 years who were sent to the Children’s Branch of Sivas Provincial Security Directorate from different individuals and institutions between January 2016 and January 2017 was taken as a basis, and the questionnaires created by conducting a preliminary study were filled in. SPSS 16.00 package program was used for the general findings. Findings: 71.8% of 39 sexually abused cases are female, and 28.2% are male, and their average age is 12.02± 2.96 years. The sampling rate of those who do not go to school is 5.1%. 38.5% of abuse is vaginal penetration, 33.3% is touching, fondling, kissing and rubbing, 20.5% is anal penetration, 2.6% is oral penetration, 2.6% is genital exhibitionism, and 2.6% is sexually explicit speech. 41% of the abusers are lovers, 20.5% are foreigners, 15.4% are neighbours, 7.7% are schoolmates, 7.7% are teachers, 5.1% are brothers, and 2.6% are step-fathers. Conclusion: Sexual abuse deeply affecting the physical and mental health of children and adolescents, that has existed in any society and any culture (in different shapes and dimensions) since the existence of humanity, is also a phenomenon that can be prevented. Therefore, it is necessary to make private and public areas suitable by reviewing legal arrangements through multidisciplinary studies, and quickly eliminate deficiencies/gaps in the diagnosis, treatment, prevention, and the protection of children.

Keywords