2018 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 9.-10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLER

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 51-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2018 yılı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi öğretim programını ve programda ile ders kitaplarında değerlerin yerini ele almaktır. Araştırma tarama modelinde, nitel bir çalışmadır. Araştırmaya ilişkin veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Bu doğrultuda, yeni Türk Dili ve Edebiyatı Programı ve bu programla ilişkili 9. ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları incelenmiştir. Ders kitaplarında yer alan metinler, herhangi bir tür ayrımı yapılmadan ele alınmıştır. İncelenen ders kitabındaki değerlerin tespiti 2018 yılı Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında yer verilen değerlerden oluşan değer inceleme formu ile gerçekleştirilmiştir. Bu değerler adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Elde edilen veriler ışığında, kitaplarda en fazla vurgu yapılan değerlerin sırasıyla sevgi, sorumluluk ve vatanseverlik olduğu tespit edilmiştir. En az yer verilen değerler ise adalet ve sabırdır. Değer inceleme formunda yer almayan; ancak metinlerde tespit edilen diğer değerler Atatürk, barış ve hoşgörüdür. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve değerlendirmeler yapılmış, öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the value of the Turkish Language and Literature Teaching Program of 2018, and the place of values in the program and textbooks. Research is a qualitative study in the screening model. The data related to the survey was collected by means of a document review. In this context, the new Turkish Language and Literature Program and the 9th and 10th grade Turkish Language and Literature textbooks related to this program were examined. The texts in the textbooks were handled without any kind of discrimination. Determination of the values of the textbooks examined was carried out with the value examination form consisting of the values included in the curriculum of Turkish Language and Literature in 2018. These values are justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and charity. In the data obtained, it was determined that the most emphasized values in the books are love, responsibility and patriotism respectively. The least emphasized values are justice and patience. Other values which are not included in the value review form; but found in the texts are Atatürk, peace and tolerance. Conclusions and evaluations were made in the direction of the findings obtained in the study and suggestions were presented.

Keywords