GÜNÜMÜZ YETİŞKİNLEŞTİRİLMİŞ ÇOCUKLARINDA ÖĞRENİLMİŞ KURGULANIM BAĞLAMINDA ŞİDDET EĞİLİMLERİ
TENDENCY TO VIOLENCE IN TERMS OF LEARNED FICTIONALITY IN TODAY’S ADULT CHILDREN

Author : Reyhan DEMİR
Number of pages : 223-230

Abstract

Dünya sağlık örgütü şiddeti; bir kişiye grup ya da topluma fiziksel zorlama veya güç kullanma, tehdit etme sonucunda; yaralama, ölüm, psikolojik yaralama ve gelişme sorunu oluşmasıdır şeklinde tanımlamaktadır(Linda L. ve diğ. 2002). Çocuklara yönelik şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, anne, baba veya bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz yahut hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen veya kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem veya eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel veya sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur (Taner ve Gökler 2004). Araştırmalara göre çocukların birçoğu şiddeti sokakta yaşamakta bununla beraber büyük bir çoğunluğunu da televizyondan öğrenmektedir. Bu öğrenilmiş kurgulanım çocukların gerçeklikte ayırt edemeyeceği düzeyde olduğundan, gerçeklikle kurgu arasında yaşayan çocukta ciddi travmalar yaratabilmektedir. Çocuk insandır. Çocuğa iyi ve doğru örnekler sunmadan ondan “ideal” bir birey- bir insan olmasını beklemek yersiz olur. Anne baba ile iletişim kurmaktan çok, iletişim aracı kullanmayı özendiren tüketime dayalı çağımızda çocuklar için bu ideallikten söz etmek ne kadar doğru olur? Çocuk oyun ile büyür. Oyunda kurguladığı alan, algıladığı gerçekliğin bir yansımasıdır. Çocuk davranışlarını inceleyen birçok psikolog, oyun oynayan ve rol yapan çocukların yaşantıları için ön hazırlık yaptıkları konusunda hemfikirdir. Bu bağlamda çocuk oyunlarının ve çocukların oynadıkları oyunların, çocuk gelişiminde önemli bir yeri vardır. Çocuğun çoğu zaman bir oyun olarak kurguladığı ve oynadığı şiddet içerikli suçlar karşısında verilen tepkiler ve cezalar daha öfkelendirici olduğunda, kendini kendi oyununda suçsuz gören çocuk daha depresif durumlara itilebilmektedir. Ya da sözde “ideal” çocuklar yetiştirmek ve ödüllendirmek için anne babalar tarafından yüksek fiyatlar ödenerek alınan oyuncaklar ve teknolojik ürünler, çocukları ödüllendirmekten çok, yetişkinlerin sahip oldukları deneyimlere görsel girdilerle yetişmelerine ve masumiyetten uzak yetişkinleşmiş birer çocuk olmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda oyun bağlamındaki öğrenilmiş kurgulanımlara katkı yapan görsel girdilerin çocuklardaki şiddet eğilimleri üzerindeki etkileri tartışılacak ve çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Şiddet, Öğrenilmiş Kurgulanım, Medya, Sanat Eğitimi, Oyun

Read: 823

Download: 283