ÖĞRENCİLERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS BAŞARILARI İLE EBEVEYNLERİNİN BU DERS ÖĞRETMENİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 297-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerin genelde okul başarılarını özelde ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders başarılarını etkileyen birçok faktör olduğu bilinmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedef, amaç ve kazanımlarının gerçekleşebilmesi için bu faktörlerin ortaya konulması ve aralarındaki ilişkilerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu itibarla araştırmamızda, ebeveynlerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine yönelik tutumları ile çocuklarının Din Kültürü Ahlak Bilgisi ders başarıları arasında nasıl bir ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızın evrenini Van`da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 2003-2004 eğitim-öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Hazırlanan anket formu 11 okulda, 4 ve 8. sınıf öğrencilerin ebeveynlerinden oluşan örneklem üzerinde uygulanmıştır. Araştırmamızda hipotezlerin test edilmesinde ilişkiler arasındaki farkın önem kontrolü için asgari .05 önem düzeyi kabul edilmiştir. Araştırmamızın, Türkiye’de ebeveynlerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine yönelik tutumlarının, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders başarılarını nasıl etkilediğini ortaya koyacağı ayrıca Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders başarıları üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that there are many factors that influence students' academic achievement in general and their achievements in Religious Culture and Ethics Knowledge course in particular. In order for the goals, aims and achievements in the Religious Culture and Ethics Knowledge course to be realized, it is important to reveal these factors and determine the relations between them. In this respect, we tried to determine how parents' attitudes towards the teacher of the Religious Culture and Ethics Knowledge course are related to their children's achievements in the course in our research. The population of the research consists of parents of the students enrolled in primary schools affiliated to the Ministry of National Education in Van in 2003-2004 academic year. The prepared questionnaire was applied to the sample consisting of parents of the 4th and 8th grade students in 11 schools. In our research, hypothesis testing was based on a minimum of .05 significance level for the difference between relationships. It is thought that our research will reveal how parental attitudes towards the teachers of the Religious Culture and Ethics Knowledge course influence students' achievement in Religious Culture and Ethics Knowledge courses and also contribute to the studies on Religious Culture and Ethics Knowledge course achievements in Turkey.

Keywords