KAMBOÇYA'DA YAŞLILAR YAŞAM DURUMU: NÜFUSUN OLGUSU 60+ VEAL KOMÜNÜ, PURSAT EYALETİ
THE ELDERLY`S LIVING SITUATION IN CAMBODIA: THE CASE OF POPULATION AGED 60+ IN VEAL COMMUNE, PURSAT PROVINCE

Author : Rathny Suy -- Chhay LEAKSMY - Chakriya CHOUN - Sokchan OK
Number of pages : 529-540

Abstract

Bu çalışma Kamboçya 'da yaşlılar yaşam durumunun arka planını ta-nımlamak için hazırlanmıştır. Bu çalışma her köyde 15 katılımcı seçildi. Bu ne-denle, bu çalışma 135 yaşlı insanlar 60 yaşında ve üzerinde araştırma alanının bir parçası olan yaşlı istihdam edildi. Kantitatif veriler, mülakatla ilgili bir soru formu aracılığıyla numunelerde yapılmıştır. Bu çalışma, yaşlılar yaşam duru-munu bulmak için tasarlanmıştır ve sadece sağlık durumunun sıklığını tanım-lamak amaçlanmıştır, sosyal destek, Veal Komünü yaşlı insanlar arasında gün-lük yaşam faaliyetleri, Pursat Eyaleti, Kamboçya. Sonuç olarak, Veal Komünü yaşlı insanlar, Pursat Eyaleti güvenlik açığı birden fazla kaynak karşı karşıyadır; Bunlar arasında düşük gelirler, sağlık sorunları ve sosyal izolasyon sayılabilir. Bu nedenle yaşlı insanların bakım ve desteğe ihtiyacı vardır. Düşündüren, yaşlılar için politikalar bir dahil ve etkileşimsel yaklaşım almalısınız ve çeşitli paydaşlar yaşlılar yardımcı dahil arasında işbirliği için daha iyi durumlarını ge-liştirmek için gereklidir.

Keywords

Yaşlı İnsanlar, Sağlık Durumu, Sosyal Destek, Günlük Yaşam Faaliyetleri

Read: 773

Download: 243