ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN TANILAMA ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GENEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 581-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların annelerinin, tanılama öncesi çocuklarının genel gelişim özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde özel eğitim kurumuna devam eden, özgül öğrenme güçlüğü tanılı çocukları olan, on beş gönüllü anne ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmada uygun veriler elde edebilmek için, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi seçilmiş ve veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler annelerin tanılama öncesi çocuklarının genel gelişim özelliklerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik soruların sorulması ve cevapların ses kaydı alınarak kaydedilmesi şeklinde yürütülmüştür. Anneler ile gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık yirmi dakika sürmüş ve kaydedilen veriler çözümlenerek gelişim alanlarını içeren temalarla ilişkilendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrenme güçlüklerinin okul öncesi dönemde annelerce gözlemlenen birçok gelişimsel risk belirtileri olduğu belirlenmiştir. Bu belirtilerin en çok dil ve sosyal-duygusal gelişim alanı ile ilgili olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca anneler çoğunlukla çocuklarının sözel ve sözel olmayan iletişimde, arkadaş ilişkileri geliştirme ve devam ettirme gibi konularda başarısızlık yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bunu sırasıyla, motor becerilerde yaşanan güçlükler, öz bakım becerileri ve bilişsel becerilerdeki sorunlar izlemektedir. Annelerin dile getirmiş oldukları bu belirtilerin erken dönemde desteklenmesi, gerekli müdahalenin yapılması sonucunda ise çocukların öğrenme güçlükleri ile tanılanma olasılığının azaltabileceği öngörülmektedir. Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocukların erken çocukluk döneminde belirti göstermeleri ve bu döneme ait yaklaşımların yetersizliği de göz önünde bulundurulduğunda, erken müdahale seçeneklerinin öğrenme güçlüklerinin gelecekteki konularını oluşturacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the children of pre-diagnosis general developmental characteristics with opinions of the mothers of children with specific learning difficulties. In line with this aim, interviews were held with fifteen volunteer mothers who had children with specific learning disabilities in the special education institution in Ankara. In order to obtain appropriate data for reaching the aim of the research, interview method was chosen from qualitative research methods and data were collected through the 'Semi-structured Interview Form' developed by the researcher. Interviews were conducted by asking questions and recording responses by voice recording. The interviews with the mothers lasted approximately twenty minutes and the recorded data were analyzed and correlated with the themes containing the development areas. As a result of this study, it was determined that learning difficulties had many developmental risk indications observed from mothers in the pre-school period. It is remarkable that these statements are mostly related to the field of language and social-emotional development. In addition, mothers often stated that their children had been experiencing failures such as verbal and nonverbal communication, developing and maintaining friendship. This is followed by difficulties in motor skills, self-care skills, and cognitive skills problems. It is mention that these statements by mothers, are supported in the early period and that the necessary intervention can reduce the possibility of children being diagnosed with learning difficulties. It can be argued that children with special learning difficulties will form the future issues of learning difficulties of early intervention options, given the signs of early childhood and the inadequacy of this turnover approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics