OKUL YÖNETİCİLERİNİN MİZAH TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS’ SENSE OF HUMOUR AND ORGANIZATIONAL JUSTICE

Author : Yalçın MUTLUAY -- Mahmut SAĞIR - Mustafa ATAŞ - Sıddık DOĞRULUK
Number of pages : 61-76

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerine dayanarak okul müdürlerinin ait oldukları mizah tarzlarıyla örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesindeki resmi okullarda görev yapan 2830 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden “Basit Tesadüfî Örnekleme” yöntemiyle belirlenen 320 öğretmen araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırma nicel ve betimsel bir araştırmadır. Araştırmada, okul yöneticilerinin mizah tarzlarının belirlenmesi amacıyla Cemaloğlu vd. (2012) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Mizah Davranışları Ölçeği” ile öğretmenlerin adalet algılarının belirlenmesi amacıyla da Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada; öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve alt boyutları olan dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet değişkenleri ile okul müdürlerinin olumlu mizah tarzları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, örgütsel adaletin tüm boyutları ile okul müdürlerinin mizah tarzları arasında orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin bulundukları kurumun yöneticilerinin mizah tarzlarının örgütsel adalet algılarının orta düzeyde belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Mizah, Mizah Tarzları, Örgütsel Adalet, Öğretmen, Okul Yöneticileri

Read: 1,369

Download: 474