YAVAŞ KENT (CITTASLOW) UNVANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE BELEDİYE BAŞKANININ ROLÜ: YENİPAZAR/AYDIN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi, Kentleşme
Number of pages: 563-580
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin kentler üzerindeki tektipleştirici etkisine bir karşı çıkış olarak İtalya’da başlayan yavaş kent (cittaslow) hareketi hızla yaygınlaşmış ve uluslararası bir birlik halini almıştır. Bugün dünya üzerinde 30 ülkede 236 üyesi bulunmaktadır. Türkiye de 2009’da Seferihisar ile birlikte bu birliğe dahil olan ülkelerden biri olup 2017 yılı itibariyle 14 üyeye sahiptir. Uluslararası Yavaş Kentler Birliğine üye olmak pek çok kritere sahip olmayı ve bu kriterleri muhafaza etmeyi gerektirmektedir. Yavaş kent unvanının kazanılması, bir sonuçtan çok bir başlangıca işaret etmektedir. Unvanın sürdürülebilir kılınması için kriterlerin sürdürülmesi kadar önemli olan faktör, yerel yönetimlerin başarısıdır. Birliğin yerel yönetimler birliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu faktörün önemi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu durumda, örneğin, unvanın kazanılmasından sonra yerel seçimlerde yerel yöneticinin değişmiş olmasının unvanın sürdürülebilirliğinde etkili olup olmayacağı önemli bir konu olacaktır. Araştırmanın amacı, Yenipazar’da 2011 yılında yavaş kent unvanı kazanıldıktan sonra Mart 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanının değişmiş olmasının unvanın sürdürülebilirliğini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Araştırma alanı olarak Yenipazar’ın seçilmesinin nedeni, yavaş kent unvanı kazanıldıktan sonraki yerel seçimlerde belediye başkanının değişmiş olması nedeniyle araştırma amacına uygun bir örnek oluşturmasıdır. Araştırma yöntemi olarak, nitel araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yenipazar’da çeşitli kurumların (belediye, kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşları) yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Slow city (cittaslow) movement, which started in Italy as a protest to the standardizing effect of the globalization on cities, became widespread rapidly and became an international union. Today there are 236 members in 30 countries around the world. Turkey, is one of the countries involved in this union in 2009 with Seferihisar, has 14 members by year 2017. Being a member of the International Slow Cities Union requires having and maintaining many criteria. The acquisition of the slow city title marks a beginning rather than a consequence. The factor for sustainability of the title is is the success of local governments that is as important as the maintenance of the criteria. By taking into consideration that the union is a coalition of local governments, the importance of this factor is easily understood. In this case, for example, after the acquisition of the title, the change of the local management in the local elections whether it will be effective in the sustainability of the title will be an important issue. The purpose of the study is to investigate how the Mayor's change in the March 2014 local elections affected the sustainability of the title after acquisition of slow city title in Yenipazar in 2011. The reason for the selection of Yenipazar as a research area is it’s a suitable example for the purpose of the research because the mayor has changed in the local elections after winning the slow city title. As the research method, interview method was used which is one of the most common data collection methods used in qualitative researches. In Yenipazar, interviews were held with the directors of various institutions (municipality, district governorship and non-governmental organizations).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics