ANADOLU’DA, KARA VE DENİZ YOLLARI ÜZERİNDE GELİŞEN BAZI ÖNEMLİ TİCARET MERKEZLERİ (ANTALYA – KAYSERİ – SİVAS- SİNOP VE SAMSUN)
SOME IMPORTANT TRADE CENTERS IN ANATOLIA THAT HAVE DEVELOPED ON LAND AND SEA ROUTES (ANTALYA - KAYSERI - SIVAS - SINOP - SAMSUN)

Author : Bahattin KELEŞ
Number of pages : 341-354

Abstract

Anadolu ilkçağlardan beri coğrafi konumu itibariyle ticari yönden önem arz eden ve tüccar milletlerin dikkatlerini üzerine çeken önemli bir yerdi. Kral yolunun buradan başlaması ve Pers ülkesine kadar uzanması, Doğu-Batı ticaretinde kavşak noktada bulunması gibi nedenler yüzünden her dönem varlığını hissettirmiştir. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlayıp burayı yurt edindikten sonra önemli yerleri fethederek ulusal ve uluslararası ticarete açmışlar ve hatta Anadolu Selçukluları döneminde özellikle Alaaddin Keykubad döneminde tüccarların malı sigorta edilmek suretiyle onlara garanti verilmiştir. Karadeniz üzerinde bulunan Sinop'un Anadolu Selçukluları tarafından 1214 yılında fethinden sonra buralara Anadolu'nun değişik yerlerinden tüccarlar getirilip yerleştirilmek suretiyle ticari yönden büyük önem kazanmıştır. XIII. ve XIV. asırlarda Karadeniz üzerinde bulunan Sinop, Samsun ve Trabzon gibi şehirler, ticari yönden büyük gelişmeler göstermiştir. Özellikle Cenevizliler Karadeniz üzerinden bazı yerlerde konsolosluk açmak suretiyle ticaretlerini daha da geliştirmişlerdir. Akdeniz üzerinde bulunan Antalya ve Alanya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethinden sonra ticari açıdan bu limanlarda büyük gelişme göstermiştir. Venedik ve Cenevizli tüccarlar kuzeyin ticari mallarını gemilerle güney ülkelerine, güneyin ticari mallarını da kuzey ülkelerine götürmek suretiyle büyük kazanç elde etmişlerdir. Orta Anadolu'da bulunan Kayseri şehri XIII ve XIV asırlarda uluslararası ticarette etkin rol oynayan bir şehirdi. Burada ''Yabanlu Pazarı'' bulunmaktaydı ve bu pazar uluslararası bir pazardı ve dünyanın çoğu ülkelerinden buraya tüccarlar gelirdi. Sivas şehri de bu dönemde köle ticaretinin merkezi durumundaydı.

Keywords

Antalya, Kayseri, Sivas, Sinop, Samsun

Read: 731

Download: 230