YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ÖĞRETİM MODEL ÖNERİSİ VE UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ: MAKEDONYA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 23-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilere çoksesli Türk müziğinin temelini oluşturan dizi, ritim ve dörtlü armoni elementlerini öğretim yöntemleri ilkelerinden biri olan bilinenden bilinmeyene ilkesi yoluyla öğretebilme ve bu öğretim ilkesine dayalı bir ders örneği hazırlayarak uygulamadaki görünümünü ortaya koymaktır. Ders önerisi formu hazırlanırken çoksesli Türk müziği armoni kitapları ve bu armoni ile yazılan eserler incelenmiş, yapılan incelemeler sonucunda ders öneri modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan ders modelinin uygulamadaki görünümünü belirlemek için ise Makedonya Kiev Üniversitesi Konservatuvarında 12 öğrenci ile deney yapılmıştır. 10 ders saati içerisinde 5/8’lik, 7/8’lik ve 9/8’lik aksak ritimler, Hicaz, Kürdi, Karcığar ve Hüseyni dizileri, dörtlü akor kurumları ve çevrimleri öğretilmiş ve piyano çalgısı üzerinde uygulamaları yaptırılmıştır. Ayrıca her konu için bilişsel ön test – son test uygulanmış, elde edilen verilerin bilişsel ve uygulama puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre hazırlanan Türk müziği öğretimi ders modelinin bilişsel öğretme yönünün yüksek düzeyde olduğu, uygulama öğretimi yönünün ise orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında yabancı uyruklu öğrenciler, aksak tartımları ve makamsal dizileri bilişsel olarak yüksek düzeyde öğrendikleri, akor çevrimlerini ise orta düzeyde öğrendikleri saptanmıştır. Uygulama aşaması sonuçları ise her öğretim aşamasını orta düzeyde uygulayabildikleri sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar ışığında çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to teach the foreign students the sequence, rhythm and quaternary harmony elements that constitute the basis of polyphonic Turkish music through the known unknown principle which is one of the principles of teaching methods and to prepare the appearance of the practice by preparing a course example based on this teaching principle. While the course proposal form was being prepared, polyphonic Turkish music harmony books and works written with this harmony were examined and a lecture suggestion model was created as a result of the examinations made. Experiments were conducted with 12 students at the Kiev University Conservatory in Macedonia to determine the appearance of the course model in practice. Within 10 lesson hours, 5/8, 7/8 and 9/8 rhythms, Hicaz, Kürdi, Karcığar and Hüseyni sequences, quarto chord institutions and their cycles were taught and applications were made on the piano instrument. In addition, cognitive pre - test and post - test were applied for each topic, and arithmetic averages of the cognitive and application scores of the obtained data were analyzed. It was concluded that the cognitive teaching direction of the Turkish music education course model prepared according to the obtained data was high and the application teaching was moderate. Various suggestions have been developed in the direction of these results.

Keywords