KİTLE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZ SANATINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 181-189
Year-Number: 2018- 67

Abstract

Kitle kültürü kapitalizmin toplumda meydana getirdiği değişimlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda kapitalizmin etkisinin artması ve reklâm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan kitle kültürü, popüler kültür olarak ta adlandırılmıştır. İnsanların yaşam tarzıyla birlikte sanat anlayışlarını da değiştiren bu yaklaşım, insanları aşırı tüketime yönlendirirken sanat eserlerinin de sıradan bir ticari meta haline dönüşmesine neden olmuştur. Kapitalist sistem böylece paraya dayalı kültürel bir yaşam ve sanat pazarı meydana getirerek tüketimin sürekli olmasını sağlamıştır. Kitle toplumu, insanların birbirine benzer düşünce ve davranışlar göstermeleri ile meydana gelmiştir. Kültürel ve sanatsal yaşamda meydana getirilen bu değişim, sanatçılar, yazarlar ve üniversitelerin ilgili birimleri tarafından incelenerek nedenleri ve sonuçları eleştirel bir gözle değerlendirilmiştir. Kitle kültürü olgusuna ilk eleştirel yaklaşım Theodor Adorno tarafından 1930’lu yıllarda başlamıştır. Adorno, modernizmle birlikte ortaya çıkan yüksek sanat ile endüstrileşmenin bir sonucu olarak oluşan kitle kültürü arasındaki farklılığın ortadan kaldırmaya çalışılırken yüksek sanatın yok olduğunu ileri sürmüştür. Sosyal yaşamda meydana gelen değişimlerin sanat eserini metalaştırdığını savunmuştur. Pop Art’ın öncüsü olan Andy Warhol resimlerinde bir sanat eserinin meta haline getirilmesini ve eserin mekanikleştirilerek sıradanlaştırılmasını işlemiştir. Warhol’a göre kitle kültüründe sanatı olumsuz etkileyen durum, seri üretimin “kiç” i meydana getirmesidir. Frankfurt okulunun bu konudaki araştırmalarında, popüler kültürün yaygınlaşmasında iletişim araçlarının etkisinin büyük olduğu görülmüştür. Kitle iletişim araçlarının küresel pazara ve ideolojisine hizmet ederek tek tip üretime neden olduğu savunulmuştur. Bu makale çağımızda, kitle kültürünün neden olduğu olumsuz yaklaşımları ve sanat alanında yaşanan değişimleri konu almıştır. Gerçekte kitle kültürü üzerine yapılan eleştirilerde düşünürlerin ortak düşüncesi, bu oluşumun insanların ilgisiz, pasif, geleneksel değerlerden uzak tüketime endeksli bir yapıya sahip olması ile ilgilidir.

Keywords

Abstract

Mass culture appeared as part of the changes capitalism brought about on the society. Mass culture, appearing in the 19th century as a result of growing effect of capitalism and developments in advertising, is also called popular culture. This trend changed people’s lifestyle as well as their approach to art, prompting people to overconsume and turning works of art into ordinary commodities. Therefore, the capitalist system created a cultural life and art market based on money, ensuring the continuity of consumption. Mass society came into being with people having similar points of view and exhibiting analogous behaviour. These changes in the realms of culture and art have been investigated by artists, authors, and scholars who critically examined their causes and effects. The first critical approach to the phenomenon of mass culture was that of Theodor Adorno in the 1930s. Adorno maintained that the efforts to settle the differences between modernist high art and industrial mass culture caused the disappearance of high art, and asserted that changes in social life commodified works of art. In his paintings, Andy Warhol, the pioneer of Pop Art, depicted the commodified works of art becoming mechanical and ordinary. What influenced art negatively in mass culture was, according to Warhol, mass produced “kitsch”. The studies by the Frankfurt school on this issue have revealed the profound effect of mass media in the promotion of popular culture, claiming that mass media serve global market and its ideology, leading to uniform production of works of art. This study aims to investigate the negative implications of mass culture and the changes it has caused in the realm of art. Critics of mass culture commonly argue that it causes people to adopt a consumption-focused approach which is indifferent, passive, and away from traditional values.

Keywords