KAVRAM HARİTASI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ
EFFECTS OF CONCEPT MAPPING AND COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON REMOVING 7th GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ON THE MATTER SUBJECT

Author : Aylin SARI -- Hale BAYRAM
Number of pages : 29-47

Abstract

Çok sayıda kavram içeren fen bilimleri dersinde, kavramların çoğu birbiriyle ilişkilidir ve bir kavramın yanlış ya da eksik öğrenilmesi, sonraki kavramların öğrenilmesine de etki etmektedir. Bu şekilde yanlış öğrenilen kavramlar, kavram yanılgılarına sebep olmaktadır. Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki konular da öğrencilerin çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduğu konulardır. Bu çalışmanın amacı, yedinci sınıf öğretim programının bu ünitedeki konularıyla ilgili öğrencilerde bulunan kavram yanılgılarını belirlemek; kavram haritalarıyla desteklenmiş öğretim, bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretimle bu yanılgıları gidermektir. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel model kullanılmıştır. İstanbul’daki bir özel okulun üç sınıfında gerçekleştirilen uygulamada, bilgisayar destekli öğretim (deney I grubu), kavram haritalarıyla desteklenmiş öğretim (deney II grubu) ve geleneksel öğretim (kontrol grubu), 19 ders saati boyunca gerçekleştirilmiştir. Uygulamadan önce ve sonra tüm öğrencilere “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Kavram Testi (MYÖKT)” uygulanmıştır. Sarı (2014) tarafından geliştirilen test, 20 sorudan oluşan iki aşamalı teşhis testidir (cronbach alfa=0,82). Ön-test puanları arasındaki ANOVA sonuçlarında, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen (p= 0,881), son-test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p

Keywords

Kavram Yanılgısı, Maddenin Yapısı ve Özellikleri, Kavram Haritaları, Bilgisayar Destekli Öğretim, Geleneksel Öğretim

Read: 1,247

Download: 453