MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO VE EŞLİK ÇALMA BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2018- 67
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının piyano çalma becerileri ile eşlik çalma becerileri arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma için ilk olarak bir çalışma grubu belirlenmiş, eşlik dersini daha önceden kendi döneminde almış olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup belirlenmiştir. Toplan 55 kişiden oluşan çalışma grubunun ilgili dönemlerde almış oldukları eşlik dersi notları ile piyano dersi notları elde edilmiştir. 55 kişilik çalışma grubunda 30 öğrenci üçüncü sınıftan, 25 öğrenci ise dördüncü sınıftan seçilmiştir. Çalışma grubunun ve bu grubu oluşturan öğrencilerin belirlenmesi sonrasında öğrencilerin bölüm bilgi sisteminde yer alan bilgileri incelenmiş ve hem ilgili derslerin başarı notları, hem de tanımlayıcı bilgiler toplanmıştır. Elde edilen notlar arasınav, final ve dönem sonu notu biçiminde sisteme girilmiş ve çeşitli istatistik işlemlere tabi tutulmuştur. Veri girişinde çalışma grubunun cinsiyet ve mezun oldukları lise türüne göre demografik özellikleri de belirlenmiş ve bu değişkenler karşılaştırma işlemlerinde kullanılmıştır. Öğrencilerin başarı puanları sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Sınıflandırma işleminde çalışmanın yapıldığı üniversitenin başarı değerlendirmesi için kullandığı harf aralıkları dikkate alınmıştır. İşlemler sürecinde cinsiyet ve lise türü için Mann Whitney U testi, not karşılaştırmaları için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon testi uygulanmıştır. Testler sonucunda cinsiyete göre fark bulunmazken lise türüne göre fark bulunmuş, öğrencilerin piyano notları ile eşlik notları arasında da pozitif yönlü iyi düzeyli bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study relation between piano playing skills and co repetition skills of candidate music teachers has studied to determine. Firstly a sample group has determined and group selected from junior and senior students whom accomplished the co repetition lesson in previous semesters. Co repetition grades and piano lesson grades of this group consist of 55 students has been obtained. In study group consist of 55 person, 30 students has been selected from junior level and 25 student from senior level. After determining the study group and which students will separate in study group, information of the study group students has been investigated from the department information system and grades of the lessons related with this study and demographic data of the students has been obtained. Obtained grades from the system has been recorded to computer as mid-term exam, final exam and end of term grade and statistically examined. While data entrance process sex and graduated high school variables has added to system and these variables has been used in comparing measurements. Success grades of the students has been analysed by using classification. In classification process letter range has been considered for success evaluation used in university in which study was examined. In statistical process Mann Whitney U test has been used for comparing sex and graduated high school variables and Pearson Correlation test has been used to compare grades. At the end of the statistical process significant differences has been founded for graduated high school and not founded for sex variables and it has been seen that there is high level and positive correlation between co repetition grades and piano grades.

Keywords