MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO VE EŞLİK ÇALMA BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON ON PIANO AND CO REPETITION SKILLS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS

Author : Mehmet Kayhan KURTULDU
Number of pages : 1-8

Abstract

Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının piyano çalma becerileri ile eşlik çalma becerileri arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma için ilk olarak bir çalışma grubu belirlenmiş, eşlik dersini daha önceden kendi döneminde almış olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup belirlenmiştir. Toplan 55 kişiden oluşan çalışma grubunun ilgili dönemlerde almış oldukları eşlik dersi notları ile piyano dersi notları elde edilmiştir. 55 kişilik çalışma grubunda 30 öğrenci üçüncü sınıftan, 25 öğrenci ise dördüncü sınıftan seçilmiştir. Çalışma grubunun ve bu grubu oluşturan öğrencilerin belirlenmesi sonrasında öğrencilerin bölüm bilgi sisteminde yer alan bilgileri incelenmiş ve hem ilgili derslerin başarı notları, hem de tanımlayıcı bilgiler toplanmıştır. Elde edilen notlar arasınav, final ve dönem sonu notu biçiminde sisteme girilmiş ve çeşitli istatistik işlemlere tabi tutulmuştur. Veri girişinde çalışma grubunun cinsiyet ve mezun oldukları lise türüne göre demografik özellikleri de belirlenmiş ve bu değişkenler karşılaştırma işlemlerinde kullanılmıştır. Öğrencilerin başarı puanları sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Sınıflandırma işleminde çalışmanın yapıldığı üniversitenin başarı değerlendirmesi için kullandığı harf aralıkları dikkate alınmıştır. İşlemler sürecinde cinsiyet ve lise türü için Mann Whitney U testi, not karşılaştırmaları için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon testi uygulanmıştır. Testler sonucunda cinsiyete göre fark bulunmazken lise türüne göre fark bulunmuş, öğrencilerin piyano notları ile eşlik notları arasında da pozitif yönlü iyi düzeyli bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Müzik Öğretmeni, Eşlik Çalma, Piyano Çalma, Beceri, Karşılaştırma

Read: 1,247

Download: 447