TÜRKİYE’DE KRİZ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK ve ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZLERİNİN (GAMER) DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimi
Number of pages: 481-497
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tehdit ve tehlike algısının arttığı günümüz dünyasında karşılaşılan krizlerle etkin mücadele etmek amacıyla çeşitli yol ve yöntemler ile farklı örgütlenme modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de de, 30.09.1996 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile kriz yönetimine ilişkin usul ve esaslar benimsenmiştir. Ancak söz konusu yönetmeliğin 2011 yılında yürürlükten kaldırılması ile birlikte terör olayları, yaygın şiddet hareketleri, ağır ekonomik bunalımlar, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliği tehdit eden faaliyetler gibi güvenlik ve acil durumlarla ilgili konularda örgütlenme ve koordinasyon bakımından bir boşluk ortaya çıkmıştır. İçişleri Bakanlığı kendi görev alanıyla ilgili bu eksiklikleri gidermek, güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin hizmetleri ülke genelinde etkin bir şekilde yürütmek, Bakanlık merkez birimleri ile güvenlik ve asayiş alanında hizmet veren kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu etkin bir şekilde sağlamak amacıyla Bakanlık merkezinde ve illerde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezlerini (GAMER) kurmuştur. Çalışmada, İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik ve acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile oluşturulduğu ifade edilen GAMER örgütlenmesinin işlevselliği ve etkinliği tartışılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla GAMER’in yapısı ve görevleri ile kadro ve konuşlanması konuları üzerinde durulmuş, bu örgütlenme modelinin güvenlik ve acil durumlara hazır olma, müdahale etme ve iyileştirme bakımından etkinliği, ilgili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konusundaki işlevselliği, kadro ve konuşlanma bakımından yeterliliği, Türkiye’deki kriz yönetimi yaklaşımı dikkate alınarak irdelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world with increasing threat and danger perception, various ways and methods as well as different organizational models are tried to be developed in order to fight crises faced effectively. In Turkey the procedures and principles related to crisis management are also embraced via the Prime Ministry Crisis Management Center Regulations which came in to force on 30.09.1996. However, as the said regulation is removed from force in 2011, there have been some inadequacies incurring regarding organization and coordination related to the security and emergencies like terror events, fire, widespread violence acts, heavy economical crises, cyber attacks, energy supply security, actions threatening national security. In order to remove such inadequacies related to its field of duty, conduct the related services security based emergencies effectively country-wide,provide effective cooperation and coordinationbetween Ministry central units and institutions serving in security and public order the Ministry of Internal Affairs have established Security and Emergencies Coordination Centers (GAMERs) in Ministry headquarters and provinces. In the study, the functionality and effectiveness of the GAMERs organization is tried to be discussed, which is stated to be established by the Ministry of Internal Affairs via an integrated management understanding in security and emergencies. For this purpose, the structure and functions of GAMERs and the cadre and location issues have been discussed. And by taking the crisis management approach in Turkey into account, this organization model has been studied with regard to its effectiveness in terms of security and preparedness for emergencies, response and recovery, the functioning of cooperation and coordination between the relevant organizations, competence in terms of cadre and location

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics