SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018- 66
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 487-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta (AT) kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlenmeyi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın örneklemi, 2016–2017 eğitim öğretim yılında Erzurum, Kars ve Gümüşhane illerinde 35 ortaokulda görev yapmakta olan 40 (Bayan) ile 50 (Erkek) toplam 90 Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemede; cinsiyet, kıdem, mezun olunan fakülte gibi özellikler ele alınmıştır. Araştırmanın verileri, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum” 5’li Likert tipindeki 25 maddelik Sosyal Bilgiler öğretmen görüşlerini içeren derecelendirme tipindeki akıllı tahta kullanmaya yönelik görüş ölçeği ile toplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliliği, anlaşılabilirlik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 ile analiz edilmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahtaya yönelik genel olarak Katılıyorum, düzeyinde öz yeterliğe sahip oldukları, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, akıllı tahta kullanma açısından hem bayan hem de erkek Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeterli olduğunu göstermektedir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahtaya yönelik öz yeterlilik düzeylerinin mesleki kıdeme göre değerlendirilmesi ile ulaşılan bulgulardan hareketle, 1-5 ve 6-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin çağdaş öğretim ve yöntem ve tekniklerine daha olumlu yaklaştığı ve daha fazla mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre yeniliklere ve öğrenci merkezliliğe daha açık olduklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to state the self-efficacy of Social Studies teachers related to using of smart board and evaluate them in respect of several variables. The sample of research comprise 90 teachers (40 female, 50 male) working at 35 secondary schools in Erzurum, Kars and Gümüşhane in 2016-2017 academic years. ‘Personal Information From’ used in study for determining teachers gender and priority and ‘Self-Efficacy Scale for Using of Creative Smart Board’ used in study for determining teachers self-efficacy related to using of smart board. The data were gathered via a 5-point Likert type rating scale (strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree) with 25 items, for the social sciences teachers views self-efficacy of social studies teachers related to using of smart board. Research data has been analyzed by means of SPSS 11.5 program. The content validity, comprehensibility, and reliability of the scale were provided. As a result of statiscal analysis, it has been found that Social Studies teachers have a self-efficacy with the level of “I accept” related to using of smart board. Based on the findings obtained by assessing the self-efficacy levels of Social Sciences teachers in terms of using the smart board by professional seniority, it is shown that teachers with seniority of 1-5 and 6-10 years approach contemporary teaching methods and techniques more positively, and they are more open to innovations and student-centeredness than teachers with higher professional seniority.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics