ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ
PROBLEMATIC INTERNET USAGE IN SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOCIAL WORK INTERVENTIONS

Author : Hasan Hüseyin TAYLAN -- Betül Özgür YÖRÜK
Number of pages : 339-359

Abstract

Günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olan internet, gün geçtikçe hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dört bir yanımızı saran internetin tüm yaş gruplarına hitap etmesi, kullanıcı profilini de genişletmektedir. Özellikle ergenlerin internetin yoğun kullanıcıları olması ve interneti aşırı kullanmaları birçok probleme yol açmaktadır. Bu durum, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinde problemli internet kullanımına yol açan nedenleri ortaya çıkarmak ve bu nedenleri ortadan kaldırmaya katkı sağlayacak çözümleri ortaya koymak için makro düzeyde uygulanabilecek sosyal hizmet müdahalelerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Kocaeli İl merkezindeki ortaokul ve lise okullarından temsilen seçilen 8 ortaokul ve lisede öğrenim gören 599 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin problemli internet kullanımlarını belirlemek için Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2009) tarafından geliştirilen “Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen” kullanılmıştır. Soru formu yardımıyla gerçekleştirilen anketten elde edilen verilen SPSS yardımıyla; temel betimleyici istatistikler, T-Testi, Anova ve Tekli ve Çoklu Regresyon Analizi teknikleriyle analiz edilip, yorumlanmıştır. Sonuç olarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: günde ortalama 3 saatin üzerinde internette zaman geçiren Kocaeli il merkezindeki ortaokul ve lise öğrencileri, interneti en çok sosyal medya, sohbet-chat, dizi, film, video izleme ve yükleme amacıyla kullanmaktadır. %92,7 güvenirliğine sahip Problemli İnternet Kullanımı ölçeğinden elde edilen değerlere göre, öğrencilerin üçte ikisi normal; üçte biri ise risk altındaki ve problemli internet kullanıcılarından oluşmaktadır. Erkekler kızlardan; 13-15 yaş aralığındakiler, 16 yaş üzerindekilerden daha fazla interneti problemli kullanmaktadır. Kurulan doğrusal regresyon modellerine göre; günlük internete, sosyal medyaya ve dijital oyunlara harcanan zaman arttıkça problemli internet kullanım ihtimali de artmaktadır.

Keywords

Ergenler, Ortaokul ve Lise Öğrencileri, Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Hizmet Müdahalesi

Read: 750

Download: 240