ROUSSEAU’NUN EMİLE ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLER AÇISINDAN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018- 66
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 69-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rousseau’nun eğitim görüşlerini yansıtması bakımından önemli olan Emile eseri eğitim camiası için temel eserlerden biri olarak düşünülmektedir. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda vurgulanan temel değerlerin, Emile eseri içinde ne sıklıkta ve ne şekilde yer aldığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Akagündüz (2015) tarafından yayına hazırlanan Emile’den araştırma süreci içinde veri toplamak için yararlanılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci içinde Emile’nin veri toplama aracı olarak kullanıldığı ve verilerin eserden doküman incelemesi ile toplandığı bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya ilişkin veri analizinde ise nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Emile eseri içerisinde, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kapsamında yer alan dayanışma ve estetik değeri dışındaki tüm değerlere rastlanılmıştır. İlgili eser içinde, en çok özgürlük, aile birliğine önem verme ve sevgi değerlerine rastlanırken; en az ise tasarruf ve dayanışma değerlerinin tekrar edildiği anlaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilen analiz edilmesi ile ulaşılan sonuçlar ile eğitimsel açıdan, Rousseau’nun Emile eserinin önemli bir kaynak olduğu görülmektedir. Emile içerisinde Sosyal Bilgiler Programı kapsamında yer alan değerlerin çoğunlukla yer alıyor oluşu, eserin hem eğitime ilişkin verdiği mesajlar ile hem de değerler eğitimi açısından önemini ortaya koymaktadır. Eser içerisinde bireysel ve toplumsal gelişim ve ilerleme için gerekli görülen değerlerin sıkça vurgulanması, eserin değerler eğitimi kapsamında yararlanılabilecek alternatif bir yardımcı kaynak olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan, sonuçları doğrultusunda çalışmanın önemine inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Emile work which is important because of reflecting educational views of Rousseau is considered to be one of the main works in education environment. In this research, it is aimed to examine how frequently and in which way core values which are emphasized in the Social Studies Curriculum are included in Emile. Emile which is prepared by Akagündüz (2015) was utilized to collect data during study process. This research in which Emile is used as a data collection tool within the data collection process of study and data is collected via document review from work is a descriptive study. In data analysis related to study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods is used. According to obtained results from research, all the values except the solidarity and aesthetic values within scope of Social Studies Curriculum are found in Emile. While mostly freedom, importance of family unity and love values are seen in work, it is understood that the values of saving and solidarity are repeated at least. From the obtained results by analysis of obtained data from study over educational perspective, it is seen that Rousseau’s Emile is an important source. The fact that the values within the scope of the Social Studies Program are mostly included in the Emile and that reveals the importance of work in terms of both given messages regarding education and values education. The fact that the values required for individual and social development and progress are frequently emphasized in work and it indicates that this work is an alternative auxiliary resource that can be utilized within the scope of education. In this respect, it is believed to importance of work towards results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics