YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VURGU

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 135-146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçede vurgu çeşitlere ayrılmıştır. Bunlar literatür tarandığında genel olarak kelimede, cümlede, duyuşta, ahenkte vb. olmak üzere sıralanabilir. Vurgu, bazen bir hecenin bazen bir kelimenin üzerinde olurken bazen de bir kelime grubunun üzerinde olabilir. Konuşmanın en temel kurallarından olan vurgu, güzel ve etkili konuşmanın olmazsa olmazlarındandır. Vurgu, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin de karşılaştıkları bir olgudur. Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde vurgunun önemi üzerinde durulmuştur. “Hâlihazırdaki ders kitaplarında yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere vurgu öğretilmekte midir?” sorusundan hareketle vurgu konusuna açıklık getirmek istenmiştir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde vurgu öğretiminin olup olmadığı ve bu konudaki görüşlerin nasıl olduğu araştırılmak istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1,A2,B1,B2,C1; Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti 1-2, Gazi TÖMER Yabancılar için Türkçe 1-2 ders kitapları tüm seviyelerde ve Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan öz yeterlilik ifadeleri taranmıştır. Elde edilen veriler, doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Kitaplarda vurgu konusunun öğrenciye öğretilip öğretilmediği tespit edilmek istenmiştir. Ayrıca, öğretildiyse hangi yöntem ve tekniklerle öğretildiğini de belirlemek amaçlanmıştır. İnönü TÖMER’de çalışan Türkçe öğreticileriyle görüşme yapılmış ve vurgu konusundaki görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak bahsi geçen kitaplarda vurgu konusuna değinilmediği ancak Avrupa Dil Portfolyosu’nda bu konudan bahsedildiği görülmüştür. Öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanabilmeleri açısından öğretici görüşleri doğrultusunda vurgunun önemine kaynaklık edecek temel başlıklar oluşturulmuştur. Yabancılara Türkçe öğretiminde vurgunun öğretime ne şekilde dâhil edilmesi gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The emphasis on Turkic is divided into several. When they are searched in literature, they are generally written in words, sentences, sentences, . Emphasis can sometimes be on a word group, sometimes on a heel, sometimes on a heel. The emphasis of the most basic rules of speaking is that it is essential to speak beautiful and effective.Emphasis is also an encounter with Turkish learners as a foreign language. In this research, emphasis on emphasis on teaching Turkish as a foreign language is emphasized. "Is the emphasis on learning Turkish as a foreign language taught in the current textbooks?" In this context, it is aimed to investigate whether there is emphasis teaching in the teaching of Turkish as a foreign language and what is the opinion of this subject. Qualitative research methods used in the research were document review and interview techniques. Yunus Emre Institute Seven Climate Turkish Instruction Set A1, A2, B1, B2, C1; The Turkish Instruction Set for the New Hittite Foreigners 1-2, Gazi TÖMER for Foreigners 1-2 textbooks in all levels and the European Language Portfolio. The obtained data were examined through a document review. It is desirable to determine whether emphasis in books is taught students. It is also aimed to determine what methods and techniques are taught if taught at. İnönü TÖMER Turkish teachers were interviewed and opinions were taken on the subject of emphasis. As a result, it is seen that the book mentioned in the book is not emphasized but it is mentioned in the European Language Portfolio. In order to make the students use Turkish properly, basic headings have been formed which will be of importance to emphasize in the direction of the teaching views. Suggestions have been presented on how to emphasize the inclusion of teaching in Turkish teaching of foreigners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics