TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “SAVAŞ” KAVRAMINA YÖNELİK RESİMLERİNİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Sanat Eğitimi
Number of pages: 41-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resim çocuğun duygularını ifade ettiği en önemli yollardan biridir; çocuklar resimlerinde sevinçlerini, korkuları, beklentilerini ortaya koyar; biçimlerine, renklerine tüm mesajlarını yansıtır. Çocukların resimlerinde aile bireyleri, sevdikleri kahramanlar, içinde yaşadıkları olaylar sıklıkla yer alır. Savaş ise insanlıkla birlikte var olup tarih boyunca değişen, yöntem ve uygulama bakımından farklılaşan, kapsamlı ve dinamik bir kavram olagelmiştir. Siyasal kararların normatif plândaki dayanağı olan hukuk kuralları anlaşmazlıkların zorbalığa başvurmadan, hak ve adalet ölçüleri içinde, barışçı yollardan çözülmesini öngörür. Ama, insanlar ve devletler anlaşamayınca, uluslar, liderler birbirine ters düşünce savaş olgusu ortaya çıkar. Savaş, hangi nedenle yapılırsa yapılsın, herkes için kan ve gözyaşıdır, bir insanlık trajedisidir. Bu bakış açısından hareketle araştırmada, Suriye’de süren savaş neticesinde ülkelerini terk edip ülkemize gelen çocukların savaştan etkilenme düzeyleri çocuklara yaptırılan “Savaş” konulu resimlerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden projektif bir yöntem olan resim değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Elazığ ili İsmet Paşa İlkokulu’na devam eden 7-10 yaş arası on iki Suriyeli çocuktan oluşmuştur. Araştırma verileri, çocukların kuru boya ile yaptığı “Savaş” konulu resimleri ile toplanmış; araştırma kapsamında geliştirilen “Resim Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların resimlerinde ağırlıkta savaş anı, bomba atan uçaklar, top, tüfek ve sıcak savaş görüntülerinin yer aldığı görülmüştür. Bu görüntüler savaştan en büyük darbeyi çocukların aldığının en önemli kanıtlarıdır; çocuklar, kadınlar, masum insanlar savaşın yıkımlarından uzak tutulabilmeli, ülkeler arasındaki sorunlar ve iç savaşlar, savaşlar başlamadan insani ölçüler çerçevesinde çözülebilmelidir.

Keywords

Abstract

Painting is one of the most important ways in which children express their feelings; they display their joys, fears, anticipations in their paintings and express all their messages to colors and shapes. Family members, favorite heroes and events they live in frequently take place in paintings of children. War has become a comprehensive and dynamic concept that exists with humanity and varies throughout history, differentiating in method and practice. The rule of law, which is the normative cause of political decisions, stipulates that disputes should be resolved through peaceful means in the measure of rights and justice, without resorting to bullying. But when people and states can not negotiate, nations and leaders come up against each other. The war is blood and tears for all, whatever it is done for, a human tragedy. In this point of view, the aim of this paper is to try to analyze the level of impact of the war in terms of “war” paintings of Syrian children who left their countries and came to Turkey. In this research, image evaluation method which is a projective method is used as qualitative research techniques. The study group of the research consists of twelve Syrian children aged between 7-10 years who are students of Elazığ İsmet Paşa Primary School. The research data was collected with the “war” paintings of children; was evaluated by using the “Painting Evaluation Scale”. As a result of this research, it was seen that war moments, bomb-throwing planes, guns, rifles and hot war images took place in the paintings of these children. These images are the most important evidence that primarily children are affected by war; children, women, innocent people should be kept away from the destruction of wars, problems between countries and civil wars must be resolved within the framework of humanitarian measures without wars.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics