TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Number of pages: 349-364
Year-Number: 2018- 69

Abstract

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye büyüyen bir sigortacılık sektörü sektörüne sahiptir. Ancak, sektörün prim tutarlarının yüksek olması ve yüksek enflasyon gibi Türkiye’ye özgü dezavantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle sigorta şirketlerinin artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmesi için prim-harcama dengesini gözeterek performans ve verimliliklerini değerlendirmesi, sektör içerisinde diğer şirketlerle etkinlik mukayesesinin yapılması son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin 2005-2015 yılları arasındaki etkinlik düzeylerini değerlendirerek yıllar itibariyle yaşanan değişimi tespit etmek ve daha etkin şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ne tür iyileştirmeler yapılması gerektiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli tüm hayat dışı sigorta şirketlerini kapsamış ve toplam 50 sigorta şirketi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analiz için gerekli veriler T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yayınlamış olduğu Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkındaki Raporlardan elde edilmiştir. Bu çalışmada girdi değişkenleri olarak toplam öz sermaye, toplam personel sayısı ve maddi varlıklar, çıktı değişkenleri olarak ise dönem net kar/zararı ve alınan primler kullanılmıştır. Etkinlik ölçümü için EMS (Efficiency Measurement System) paket programı aracılığıyla Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. CCR yaklaşımı ile yapılan analiz neticesinde %100 etkin şirket sayısının en fazla 2012 ve 2013 yıllarında olduğu, BCC yaklaşımına göre ise 2009 yılında olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak sigortacılık sektöründeki rekabetin artması şirketlerin kaynaklarını etkin şekilde kullanmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle politika yapıcıların her dönem verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirliklerini kontrol etmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

As a developing country, Turkey has a growing insurance sector. However, the sector has several disadvantages such as high premium amounts and high inflation level. Therefore, assessing performance and efficiency with considering premium-expense balance in order to sustain their existence in increasingly competitive environment is highly important for insurance companies. In this study, determining the change in years by assessing the efficiency of non-life insurance companies operated in 2005 to 2015 and presenting what improvements should be made so that companies can continue their activities more effectively was aimed. This study includes all non-life insurance companies operating in Turkey, both domestic and foreign capital, and conducted with 50 insurance companies. The data necessary for analysis is obtained from Insurance and Private Pension Reports published by Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury. Shareholders’ equity, total number of personnel and fixed assets are determined as input variables; net period profit or loss and written premium are determined as output variables in this study. Data Envelopment Analysis (VZA) was used for efficiency measurement through EMS (Efficiency Measurement System) package program. As a result of the analysis made by the CCR approach, it is determined that the number of 100% effective companies is at the maximum in 2012 and 2013, and 2009 according to the BCC approach. To conclude, increased competition in the insurance sector makes it necessary for companies to use their resources efficiently. For this reason, it is recommended that policy makers control the productivity, profitability and sustainability of each period.

Keywords