A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS KNOWLEDGE COURSE AND THEIR PARENTS' RELIGIOUS ATTITUDES

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : İlahiyat / Din Eğitimi
Number of pages: 207-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Religiosity typologies, religious experiences, perceptions and attitudes form and evolve in a relationality through complex bonds. Family is the first and most important of these formation and evolvement processes because of its priority. The reason why the clues about religious attitudes are sought in the family is that the family has a network of relationships and interactions that determine and influence the forming and shaping of the personalities and behaviors, attitudes and perceptions, social skills and judgments. In this respect, it was tried to be determined what kind of relationship was between the parental attitudes towards religion and their children's achievement in Religion Culture and Ethics Knowledge course in the study. The population of the research consists of parents of the students enrolled in primary schools in Van (Turkey) in 2003-2004 academic year affiliated to the Ministry of National Education. The prepared questionnaire was applied to the sample consisting of parents of the 4th and 8th grade students in 11 schools. In our study, hypothesis testing was based on a significance level of 0.05 for some variables and 0.01 for some variables. It is thought that our research will reveal how religious attitudes of parents affect students' achievement in Religious Culture and Ethics Knowledge courses and also contribute to the studies on Religious Culture and Moral Education course achievements in Turkey. In addition, our study presents cross-sectional data for 2003 in terms of statistics. In this context, our research will be able to compare the date obtained from new studies. It is thought that our research will provide contribution to new studies in terms of knowledge, resources and methodology.

Keywords

Abstract

Dindarlık tipolojileri, dini yaşantılar, algılar ve tutumlar, karmaşık bağlar üzerinden bir ilişkisellik içinde oluşur ve gelişir. Aile, önceliği nedeniyle bu oluşum ve gelişim süreçlerinin ilki ve en önemlisidir. Dini tutumlara dair ipuçlarının ailede aranmasının nedeni, ailenin; kişilik ve davranışların, tutum ve algıların, sosyal beceri ve yargıların oluşumunu ve şekillenişini etkileyen ve belirleyen ilişkiler ve etkileşimler ağına sahip oluşudur. Bu itibarla araştırmamızda, ebeveynlerin dine karşı tutumları ile çocuklarının Din Kültürü Ahlak Bilgisi ders başarıları arasında nasıl bir ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızın evrenini Van`da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 2003-2004 eğitim-öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Hazırlanan anket formu 11 okulda, 4 ve 8. sınıf öğrencilerin ebeveynlerinden oluşan örneklem üzerinde uygulanmıştır. Araştırmamızda hipotezlerin test edilmesinde bazı değişkenler için 0,05, bazı değişkenler için 0.01 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmamızın, Türkiye’de ebeveynlerin dini tutumlarının, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders başarılarını nasıl etkilediğini ortaya koyacağı ayrıca Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders başarıları üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmamız istatistik açısından 2003 yılına ait kesitsel veriler sunmaktadır. Bu bağlamda araştırmamız, yeni çalışmalardan elde edilen verilerle karşılaştırılabilecektir. Araştırmamızın bilgi birikimi, kaynak ve metodoloji açısından da yeni çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics