SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ METAFORİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018- 69
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 37-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine ilişkin sahip oldukları tutumlarının metaforik anlamda belirlenmesidir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 130 sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma metodolojisine uygun araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen çalışmada veri toplamak amacı ile “Müzik öğretimi ……………… gibidir; çünkü ……………” ifadesinin yer aldığı sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine ilişkin tutumlarını belirleme formu kullanılmıştır. Bu form aracılığı ile katılımcıların müzik öğretimine ilişkin olarak oluşturdukları metaforik tanımlamalar ve bu metaforik tanımlamaların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. Bu nedenle elde edilen veriler önce kavramsallaştırılmalı, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmeli ve buna göre veriyi açıklayan temalar saptanmalıdır. Kategoriler, olumlu tutum, olumsuz tutum ve hem olumlu hem olumsuz ifadelerin yer aldığı ambivalans başlığı altında 3 kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, katılımcıların müzik öğretimine ilişkin tutumlarını içeren metaforik tanımlamalardan 99’u olumlu, 21’i olumsuz, 10’u ise hem olumlu hem olumsuz görüş bildiren ambivalans tutum kategorisinde yer alacak biçimde veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında, katılımcıların müzik öğretimine ilişkin metaforik tanımlamalarına göre tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda müzik öğretimine yönelik olumsuz tutumlara ve ambivalans tutumlara sahip olan katılımcıların neden bu tutuma sahip olduklarının araştırılarak, tutumlarının olumlu tutumlara dönüştürülmesinin sağlanması önem kazanmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine metaphorically the attitudes of prospective class teacher candidates’ towards music teaching. The study was carried out with 130 students studying in the Mersin University Faculty of Education in the 2017-2018 academic year. Phenomenological design, one of qualitative study methods, was used in the study. The data were collected through the form of determining the attitudes of prospective class teacher candidates’ towards music teaching in which there was the expression “The music teaching is as …………….; because ……………..”. With this form it was aimed to determine the metaphorical definitions which the prospective participants made related to the music teaching and the common features of these metaphorical definitions. The data were categorized using the content analysis and frequency analysis technique. The main purpose of content analysis is to reach the concepts and relationships that can explain the obtained data. The data obtained for this reason must first be conceptualized, then it must be arranged in a logical way according to the emerging concepts, and the themes describing the data should be determined accordingly. The categories were evaluated under 3 categories which were named positive attitude, negative attitude and ambivalence which was involving both positive and negative statements. The results of the study indicated that 99 of the metaphorical definitions, which showed the attitudes of the prospective participants towards the music activities, fell into the positive category while 21 of them fell into the negative category. In addition 10 of the metaphorical definitions were found to be ambivalent. In light of the obtained data, it can be concluded that the majority of the prospective participants attitudes towards the music teaching were positive according to the metaphorical definitions they made. In the direction of the results obtained without working, it is important that participants who have negative attitudes towards music teaching and ambivalence attitudes are investigated to have this attitude and their attitudes should be transformed into positive attitudes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics