İŞLETME ÖDÜL SİSTEMLERİNİN YETKİNLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR HAVACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : İşletme-Yönetim Organizasyon
Number of pages: 459-479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde bulunulan son yıllarda, değişim yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir. Bu durum kişilerin özel hayatını etkilediği gibi, birer tüzel kişilik olan işletmelerinde hayatını etkilemektedir. Her geçen gün zorlu piyasa koşullarında hayatta kalabilmek için daha fazla mücadele vermekte, her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye rağmen insan unsuruna ve onun yeteneklerine daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda onların davranışlarına yön verebilmek ve istenilen özelliklerinin geliştirilmesini ve pekiştirilmesini sağlamak önemli bir husus olarak insan kaynakları yöneticilerinin önünde durmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, günümüz kurumsal işletmelerinde kullanılan ödül ve ödül sistemlerinin, çalışanların sahip olduğu ayırt edici özellikleri olan yetkinlikleri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda hazırlanmış olan anket formu, Eylül 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren uluslararası bir havalimanının kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan 432 çalışana dağıtılmış ve yüzde yüz geri dönüş sağlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, işletme ödül sistemleriyle, çalışan yetkinlikleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Ayrıca araştırma değişkenlerini oluşturan faktörler arasındaki değişimin, doğrusal ve pozitif yönlü olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan elde edilen bu sonuçlara göre, işletmelerde çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla bir araç olarak kullanılan ödül sistemlerinin, çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesinde ve pekiştirilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği ve ayrıca yetkinliklerinde ödüllendirme sürecinde bir kriter olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In recent years, change has made itself felt in every aspect of life. This situation just as affects the social life of people, so affects to life of businesses that are legal entities. Each day, they more struggle to survive in tough market conditions, and despite the ever-evolving and changing technology, they are in need of human element and their talents more and more. In this context, to be able to direct their behaviors and to develop and reinforce the desired characteristics are standing in front of human resources managers as an important issue. Therefore, the main purpose of this study is to demonstrate the influence of the rewards and rewards systems used in today's corporate enterprises on the competencies that are the distinguishing features of employees. In this context a questionnaire form prepared between September 2017 and February 2018 was distributed to 432 employees consisting of public and private sector employees of an international airport operating in the Aegean Region and provided a one hundred percent return. As a result of the analyzes made, the existence of a meaningful and positive relationship between the business reward systems and the employee competencies was found. In addition, it was determined that the variation between the factors constituting the research variables is linear and positive. On the other hand according to these results obtained, it has understood that reward systems used as a tool to increase working motivation in enterprises can be used as a tool in the development and consolidation of employee competencies and also as a criterion in rewarding process in competencies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics