MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÖNERDİĞİ KİTAPLARI ÖĞRETMENLERİN OKUMA DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 61-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz bilgi çağında okuma, bilgi ediniminin, düşünce sorgulamasının ve sosyal becerilerin kazanılmasında anahtar bir rol üstlenmektedir. Bu noktada özellikle öğrencilere model olma yolunda öğretmenlere büyük iş düşmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında yayınladığı Türkçe Öğretim Programında öğrencilere “okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığının kazandırılması” temel amaçlar içerisindedir. Bu kapsamda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 21 Haziran 2017 tarihinde sayıları bir milyonu aşan öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından yaz tatili boyunca okumaları, incelemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için 37 adet kitap ve 30 adet film tavsiye edilmiştir. Bu çalışma, genel müdürlüğün tavsiye ettiği kitapları öğretmenlerin ne oranda okunduğunu cevaplamayı amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 164 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türkçe/Sosyal Bilimler öğretmenleri ile Temel Eğitim ve BÖTE alanındaki öğretmenler arasında günlük yaşantıda kitap okuma eylemine harcanan zaman bağlamında, çalışma yılına göre ve Milli Eğitim Bakanlığının 21 Haziranda öğretmenlere yaz tatilinde önerdiği kitaplar hakkında bilgi sahip olup olmadıkları hakkında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanında çalışma yılına göre günlük kitap okuma süreleri arasında ve katılımcıların cinsiyetine göre günlük yaşantıda kitap okuma eylemine harcanan zaman bağlamında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In today's information age, book reading habit plays a key role to gain of knowledge, the inquiry of thought, and for social skills. Teachers have important roles to be a role model for their students in the way of reading habits. The Teaching Turkish Education Program published by the Ministry of National Education in 2005 is aimed to be gained "the habit of reading and writing" to the students. In this context, the General Directorate of Teacher Training and Development has recommended 37 books and 30 films to the teachers to read during the summer vacation and critically discuss with their colleagues. The purpose of this study is to analyze teachers attitudes towards reading recommended books by the Ministry of National Education. The survey was conducted to collect data and, 164 teachers completed the survey. The findings show that a significant difference was found between the Turkish/Social Sciences teachers and the Elementary Education teachers and Computer Educatıon and Instructıonal Technology teachers about the time spending for reading books in daily life, and reading of recommended books by the Ministry of National Education. Also, there was not a significant difference for gender and experience for the time spending for reading the book in daily life between the daily reading time and the sex of the participants.

Keywords