ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ŞEMALAR

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 135-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal şemalarının psikolojik esneklik düzeylerini yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 güz dönemi eğitim öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesinde ve farklı bölümlerde eğitim alan gönüllü 270 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubunun katılımcıları tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri Leahy Duygusal Şema Ölçeği, Kabul ve Eylem Ölçeği II ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paketi kullanılmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Buna göre, duygusal şemaların alt boyutları olan duygulardan kaçınma, kontrol edilemezlik, uzlaşı, süreklilik, suçluluk, duyguların inkarı, akılcılık, duygulara karşı zayıflık, duyguları zararlı olarak görme, farklılık, onaylanma, hisleri kabullenme, ruminasyon ve anlaşılabilirlik hep birlikte psikolojik esneklik düzeyindeki değişimin %77’sini açıklamaktadır [R=.88, R2=.77, F=9,252; p

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate whether the emotional schemes of university students predict the levels of psychological flexibility. Participants of the study consisted of 270 students who were trained in the Buca Education Faculty during the fall semester of 2017-2018 and students were selected from different departments by random sampling method. The data of the study were collected through the Leahy Emotional Scale, Acceptance and Action Scale II and Personal Information Form. In the analysis of the data, SPSS 22 package and multiple linear regression analysis technique were used. As a result of the multiple linear regression analysis, it was found that the regression model was statistically significant. According to results, the sub-dimensions of emotional schemes, such as avoidance from emotions, uncontrollability, consensus, duration, guilt, denial of emotions, rationality, weakness towards emotions, seeing emotions as harmful, difference, validation, acceptance of feelings, rumination and comprehensibility accounted for 77% of changing in psychological flexibility level [R = .88, R2 = .77, F = 9,252; p

Keywords