FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2019-Number: 77
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 93-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2008-2017 yılları arasında Fen Bilimleri öğretim programını değerlendirmek amacıyla yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesine dayalı çalışmada söz konusu tarihler arasında yapılan 22 lisansüstü eğitim tezi incelenmiştir. Verilerin analizinde NVivo programı ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; programın kazanımlarının, içeriğinin, öğretme öğrenme sürecinin ve değerlendirme boyutunun iyi hazırlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte; hazırlanan tasarının uygulamaya yeterince geçirilemediği, süreçte geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, etkinlerin uygulanması için sürenin yetersiz kaldığı, alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca; programın uygulandığı okulların ve sınıfların fiziki koşullarının yetersiz olduğu, materyal sorunu yaşandığı ve programı uygulayan öğretmenlerin yeterliklerinde sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine theses aiming to evaluate Science curriculum and completed between the years 2008-2017 by using meta-synthesis method. In the study based on the qualitative research method and the document analysis, 22 post-graduate education theses were examined. In the analysis of the data, NVivo program and content analysis method were used. At the end of study; it was found that the objectives of the curriculum, its content, its teaching learning process and its evaluation dimensions had been well prepared. However, it has been revealed that the prepared design could not be passed to the application adequately, the traditional teaching methods and techniques were used in the process, the time allocated for the activities was inadequate to achieve the objectives and alternative measurement and evaluation methods were not used adequately. Also; that the physical conditions of the schools and classes which the curriculum was applied was not appropriate, that there was a teaching material problem, and that there were problems in the competencies of the teachers who implement the curriculum.

Keywords