FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
INVESTIGATION OF THE POSTGRADUATE EDUCATİON THESES AIMING TO EVALUATE SCIENCE CURRICULUM: A META-SYNTHESIS STUDY

Author : Mecit ASLAN
Number of pages : 93-110

Abstract

Bu çalışmada 2008-2017 yılları arasında Fen Bilimleri öğretim programını değerlendirmek amacıyla yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesine dayalı çalışmada söz konusu tarihler arasında yapılan 22 lisansüstü eğitim tezi incelenmiştir. Verilerin analizinde NVivo programı ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; programın kazanımlarının, içeriğinin, öğretme öğrenme sürecinin ve değerlendirme boyutunun iyi hazırlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte; hazırlanan tasarının uygulamaya yeterince geçirilemediği, süreçte geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, etkinlerin uygulanması için sürenin yetersiz kaldığı, alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca; programın uygulandığı okulların ve sınıfların fiziki koşullarının yetersiz olduğu, materyal sorunu yaşandığı ve programı uygulayan öğretmenlerin yeterliklerinde sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Fen Bilimleri, Fen Bilimleri Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Program Geliştirme

Read: 1,201

Download: 520