I.DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ASKER ALIMLARI VE RÜŞVET

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Cumhuriyet Tarihi, I.Dünya Savaşı Siyasi ve Askeri Olaylar
Number of pages: 425-445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti, son savaşına girmeden evvel Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yenik olarak ayrılmıştı. Son savaşı öncesi Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, bir taraftan orduyu modernize etmeye çalışırken diğer taraftan ordunun ihtiyacı olan askerleri temin etme yoluna gitmiştir. Bu nedenle ordunun yeniden teşkilatlanması ve 1909 Asker Alma Kanunu’nun yetersizliği görülerek ihtiyaca göre yeni bir asker alma kanunu hazırlanmıştır. 12 Mayıs 1914 tarihinde kabul edilen ve 1927 yılına kadar yürürlükte kalan Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı’na göre, bütün Osmanlı vatandaşları din ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin vatani görevini yapmakla mükellef tutulmuştur. Bu doğrultuda savaşın başlarından 1915 yılı sonuna kadar yaklaşık iki buçuk milyon insan silâhaltına alınacaktır. Bu çalışmada amaç; askere alımlarda yaşanan sıkıntıları ve bunun daha sonraki gelişmelere nasıl bir etkide bulunduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Zira yaşanan olumsuzluklardan birisi askerden kurtulmak amacıyla rüşvet verilmesidir. Rüşvetlerin bir kısmı askere alınmamak için verilirken bir kısmı da silâhaltında bulunanların salıverilmelerini sağlamak amacıyla verilmiştir. Rüşvet verdiği ve aldığı tespit edilenler kale hapsi, kürek veya para cezası gibi çeşitli cezalara gibi cezalara çarptırılmışlardır. Yaşanan olumsuzluklardan birisi de milli mücadele yıllarına değin kuraların tüketilmiş olmasıdır. Zira 1917 yılına gelindiğinde 1919 ve 1920 kuraları tüketilmiştir. Bu durum ise milli mücadelenin hangi koşullarda yapıldığını bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. BOA arşiv belgeleriyle birlikte hatıratlar, dönemin gazeteleri ve ikinci el kaynaklar kullanılarak Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sırasındaki asker alımları ve yaşanan sıkıntılar değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Before entering the last war, the Ottoman State was defeated at the Tripoli and Balkan wars. before the last war, Enver Pasha, who became the Minister of War tried to modernize the army from one side, on the other side he provide troops for the needed the army. For this reason, the reorganization of the army and the inadequacy of the 1909 Law of Obstetrics were observed and a law on the receipt of a new soldier was prepared according to the necessity. According to temporary military Law, which was accepted on 12 May 1914 and remained in force until 1927, all Ottoman citizens were obliged to perform their national duties without discrimination of religion and nationality. In this direction, from the beginning of the war until the end of 1915, approximately two and a half million people will be taken into military service. The objective of this study is to try to reveal the problems of military enlisting and how this has affected the subsequent developments. One of the negativeness is given a bribe in order to get rid of military service.While a parts of bribes were given not to be enlisted ,the other parts of bribes were given in order to be released soldiers. Those who were established to take and give bribes were punished. One of the negativeness is to be finished the draw until the War of the Independence years. When the year became 1917,the 1919 and 1920 draws had been finished. This situation is very important in the way of revealing once more again which conditions of the War of Independence had been happened. BOA archive documents and together with memories, by using the news of term and secondhand resources , the Ottoman State's will try to evaluate the enlistments and living troubles during the First World War.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics