İŞLETMELERİN UYGULADIKLARI REKABETE DAYALI FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE VE YÖRESİ KUYUMCU İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 441-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, işletmelerin pazarlama faaliyetleri kapsamında uyguladıkları rekabete dayalı fiyatlandırma stratejilerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında, Niğde ve yöresindeki kuyumcu esnafı ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler doğrultusunda, kuyumcular tarafından 7 yıl boyunca ara verilmeden sürdürülen rekabete dayalı fiyatlandırma ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiye yönelik olarak içerik çözümlemesi yöntemi yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, Niğde ve yöresindeki kuyumcuların altın pazarlamasında yaptıkları rekabete dayalı fiyatlandırma ile müşteri memnuniyeti konularında yaşadıkları sorunlara da yer verilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma, keşifsel bir araştırma olup, araştırma mevcut durumu belirlemeye yönelik tanımlayıcı durum tespiti yapmak amacındadır. Yine araştırma daha önce bu alanda çalışma yapılmaması ve ileride bu alanda yapılabilecek araştırmalara ışık tutması açısından önemlidir. Bu çalışmanın araştırma evrenini, Niğde ve yöresindeki toplam 41 kuyumcu işletmesi ve bu işletmelerde, işyeri sahibi, pazarlama elemanı, satıcı veya tezgahtar olarak çalışan iş görenler oluşturmaktadır. Her kuyumcu işletmesinden rastgele en az bir işyeri sahibi, yöneticisi, pazarlamacısı veya çalışanı toplam 41 pazarlamacı örneklem alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 hazır paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, rekabete dayalı fiyatlandırmanın müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu, Niğde ve yöresindeki kuyumcu işletmelerinin yaptıkları rekabete dayalı fiyatlandırmadan müşterilerin memnun olduğu sonucunu ortaya çıkmıştır. Yine kuyumcu işletmeleri tarafından pazarlama faaliyetlerinde rekabete dayalı fiyatlandırma yapmak istemedikleri, pazardaki rekabete dayalı fiyatlandırmanın kuyumcu esnafı arasında yaşanan rekabete dayalı zorunluluktan kaynaklandığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of the competitive pricing strategies, applied by the enterprises within the scope of marketing activities, on customer satisfaction were investigated. The research conducted between 01-28 February with the local jewelery dealers in Nigde province. Face-to-face interviews were conducted with the jewelers and the obtained data were evaluated by content analysis. Based on the data gathered, the relationship between customer satisfaction and competitive pricing has been tried to be revealed. At the same time, the problems related to competitive pricing in gold marketing and customer satisfaction experienced by the jewelery dealers in Niğde province have been involved in the study. The study is an exploratory study and the research is intended to provide descriptive assessment to determine the current situation. In the same way, the research is important because there has been no previous research on this issue and it provides an insight for future studies. The population of this study includes a total of 41 jewelery enterprises settled in Niğde province, and those who work as business owners, marketing personnel, salesperson or shop assistant in these enterprises. The sample of the research consists of 41 marketing staff _ at least one business owner, manager, marketing staff or worker_ chosen randomly from each jewelery shop. The obtained data were evaluated in the SPSS 22.0 prepared package program. In the evaluation of the data, some descriptive statistics were used. As a result of the research, it has been found out that the competition-based pricing has a positive effect on the customer satisfaction and that the customers are satisfied with the competitive pricing of the jewelery businesses in Niğde province. It has also been observed that actually jewelery businesses do not want to implement competitive pricing in their marketing activities, it has been done because the market-based pricing stems from necessity.

Keywords