MODA İLLÜSTRASYONUNDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar, Moda ve Teksil Tasarımı
Number of pages: 183-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resimleme tekniği olarak tanımlanan illüstrasyon; bir çok alanda olduğu gibi moda tasarımı alanında da varlık göstermiştir. Moda İllüstrasyonu; Endüstri Devrimi sonrasında ‘’moda’’nın bir alan olarak belirmeye başladığı bir dönemde başlamış ve moda tasarımcısı için başvurulan anlatım araçlarından birisi olmuştur. Fotoğrafın icadı ve teknolojik gelişimine rağmen yerini korumuş, 1980’li yıllara kadar geleneksel tekniklerle devam etmiştir. Dijital teknolojinin gelişmeye başladığı dönemde, bilgisayar programları aracılığıyla oluşturulan moda illüstrasyonları alana zenginlik ve çeşitlilik kazandırmıştır. Bu makalede moda illüstrasyonlarının gelişimi ve günümüzde geldiği nokta ele alınarak; illüstrasyonlardan moda tanıtımında ve sunumunda yararlanıldığı ve bu alanın giderek sanatsal bir odağa doğru dönüştüğü üzerinde durulacaktır. Makalede; moda illüstrasyonunun günümüz teknolojileri ve sanat akımlarının etkisi ile dönüşen halleri; yeni ifade biçimleri olarak irdelenecektir. Örneklerle açıklamaları yapılan yeni ifade biçimleri, tarafımızca geliştirilen uygulamalı bir öneri ile pekiştirilecektir. Çalışmanın yöntemini; moda tasarımı, moda illüstrasyonu, dijital çizim programları hakkında yayınlanmış olan alan yazın taraması, atölye uygulaması ve elde edilen verilerin yorumsal bir yaklaşımla ele alınması oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Illustrated as a pictorial technique; as well as being in the field of fashion design. Fashion Illustration; It started at a time when '' fashion '' started to become a field after the Industrial Revolution and became one of the means of expression applied for the fashion designer. Despite the inventive and technological development of photography, preserving the place continued with traditional techniques until 1980's. When digital technology began to evolve, fashion illustrations created through computer programs brought wealth and diversity to the field. In this article, the development of fashion illustrations and the point that it is today, from illustrations to fashion presentation and presentation, and that this area has gradually turned towards an artistic focus. In the article; the fashion illustrations are transformed by the effects of current technologies and artistic trends; new forms of expression will be examined. The new forms of expression that are explained by examples will be reinforced by a practical suggestion developed by us. The method of working is; fashion design, fashion illustrations, digital drawing programs, literature review, workshop application and interpretation of the data obtained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics