İLKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİNDE BİR MALZEME OLARAK KİLİN ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNEBİLME VE YARATICILIĞA KATKISI

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 195-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat eğitiminin çeşitli amaç ve ilkeler doğrultusunda nasıl gerçekleştirileceği, diğer bir deyişle nasıl öğretileceği sorusu, sanat eğitiminde yöntem sorununu da ortaya koymaktadır. Yönteme yönelik bu sorunun çözümü, bir tasarımın, bir nesnenin, bir konunun görsel elemanlarının betimlenmesi, belirli disiplinlerin gerçekleştirilmesi, belirlenen yöntemlerin, öğrenci üzerinde uygulaması ile elde edilebilir. İlköğretim Sanat Eğitimi, Çocukların yaratıcı, özgür, yenilikçi ve mutlu olmasını amaçlayan önemli bir süreçtir. Sanat eğiminde çocukların yaşadıkları sürecin öğrencinin ruhsal gelişimine, kişiliklerine, bedensel ve toplumsal gelişimine katkısı büyüktür. Bu süreçte, malzemeyi tanıma, tekniği öğrenme ve geliştirme, deneme ve yanılmalarla düşünme, sorgulama ve yaratıcılıklarının gelişmesine katıda bulunulur. İlköğretim Sanat Eğitiminde bulunan sanatın alt kollarının her biri ayrı uzmanlık ve teknik beceri gerektirir. Her bir sanat kolunun işlenişi ve hatta paralel disiplinlerdeki alanların birlikte kullanılması, gelişen, değişen çağa ayak uydurması, öğrenciye uygun koşullarla birlikte uyarlanması gerekmektedir. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından biri görmeyi, dokunmayı, öğretmektir. Çevresini hakkıyla algılayıp onu biçimlendirmeye yönelmek için gerekli ilk şarttır. Yalnızca bakmak değil “görmek”, yalnızca ellerle yoklamak değil, “dokunulanı duymak” yaratıcılık için gerekli ilk aşamalardır. Sanat eğitiminde alternatif bir malzeme olarak kilin, çocuğun görme, dokunma, duyuları ile birlikte, üç boyutlu düşünebilme becerisini, hayal gücünü, el becerisi paralelinde beynin gelişimini olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir. Bu çalışmada sanat eğitimi alan ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin, iki boyutlu zemine uyguladıkları karakter görsellerini, kilin kullanımı ile birlikte üç boyutlu yapıya dönüştürerek, öğrencinin farklı düşünebilme, doğru ifade edebilme, yöntem geliştirebilme, duyu organlarını kullanmayı geliştirebilmesi düşünülmektedir. Uygulama sonunda ortaya çıkan ürünler değerlendirildiği için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılarak algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir süreç izlenmiştir.

Keywords

Abstract

The question of how art education will be carried out in line with various purposes and principles, in other words, how it will be taught also shows the problem of method in art education. The solution of this problem of method can be obtained by describing the visual elements of a design, an object or a subject, by carrying out specific disciplines and by applying the specified methods on students. Art education in primary education is a process which aims children to be creative, free, innovative and happy. In art education, the process children go through has a great contribution on students’ mental development, character and physical and social development. During this process, contributions are made to students’ recognizing materials, learning and developing techniques, thinking through trial and error, and developing questioning skills and creativity. Each of the sub-branches of art in primary art education requires different expertise and technical skill. Teaching of each art branch and using the areas in parallel disciplines together should keep in pace with the changing and developing age and be adapted to situations suitable for students. One of the most important purposes of art education is to teach to see and touch. It is the first condition to perceive and to form the environment properly. The first stage of creativity is not only looking but “seeing” and not only touching with hands but “feeling what is touched”. It is thought that clay, which is an alternative material in art education, will positively develop the child’s senses of seeing and touching in addition to the skills of three dimensional thinking and brain development in parallel with hand skills. The purpose of this study is to help primary education students receiving art education to develop skills of thinking differently, expressing themselves correctly, developing methods and using sensory organs by using clay and turning the character visual they apply on two dimensional grounds into three dimensional structures. Since the products resulting from the application were assessed, qualitative research method was used. In qualitative researches, data collection methods such as observation, interview and document analysis are used and a process is followed in which perceptions and events are presented in a realistic and integrated way in their natural setting.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics